Nå skal strek­nin­gen ved Viks­van­net sik­res

Da bom­sta­sjo­ne­ne i Lis­ter ble lagt ned i fjor, var det 48 mil­lio­ner kro­ner igjen i Lis­ter­pak­ken. Nå har mel­lom 30 og 35 mil­lio­ner av dis­se mid­le­ne blitt be­vil­get til å sik­re strek­nin­gen ved Viks­van­net på fyl­kes­vei 43 i Far­sund.

Lister - - FORSIDE - OLAV HOEL olav.hoel@lis­ter24.no

– Da bom­men ble lagt ned i fjor var det man­ge som trod­de at ut­bed­rin­gen av vei­en ved Viks­van­net ikke ble noe av for­di det ble for dyrt, men al­le­re­de da viss­te vi at det var en del mid­ler igjen i Lis­ter­pak­ken. Hvor mye det var, tok det der­imot litt tid før man viss­te, men nå vi­ser det seg alt­så at det var 48 mil­lio­ner igjen, sier Wil­liam­sen.

Da bom­sta­sjo­ne­ne i re­gio­nen ble lagt ned, var ver­ken ut­bed­rin­gen ved Viks­van­net el­ler Hog­gan­sti­en i Lyng­dal fer­dig­stilt, til tross for at de var en del av Lis­ter­pak­ken.

– Av de 48 mil­lio­ne­ne som ble igjen vil strek­nin­gen ved Viks­van­net få mel­lom 30 og 35 mil­lio­ner kro­ner mens res­ten an­ta­ke­lig vil gå til Hog­gan­sti­en i Lyng­dal. Det­te er noe vi har job­bet len­ge for, in­klu­dert ord­fø­re­ren og and­re po­li­ti­ke­re, sier Wil­liam­sen.

Ulyk­kes­be­las­tet strek­ning

Ons­dag had­de sty­rings­grup­pen i Lis­ter­pak­ken et møte hvor mid­le­ne ble for­delt, og hun er glad for at det nå kom­mer mid­ler til å gjø­re noe med den­ne strek­nin­gen.

– Det­te en stor dag, for nå er i alle fall mid­le­ne der. Det­te er tross alt en strek­ning som har fle­re ulyk­ker i året, så for Far­sunds del vil det­te va­ere et stort løft tra­fikk­sik­ker­hets­mes­sig. Nå ut­ford­rer jeg ord­fø­rer og ad­mi­ni­stra­sjo­nen til å hand­le raskt så det­te blir en rea­li­tet så fort som mu­lig, sier Wil­liam­sen.

Iføl­ge Wil­liam­sen, som sit­ter i både kom­mune­sty­ret i Far­sund og på fyl­kes­tin­get for Frp, lå det i den opp­rin­ne­li­ge pla­nen at det blant an­net skul­le etab­le­res en gang- og syk­kel­sti langs strek­nin­gen ved Viks­van­net, men det­te tvi­ler hun på blir en rea­li­tet.

– Da snak­ker man sik­kert fort om fle­re hund­re mil­lio­ner kro­ner for å få til det. Hvor mye man får til for dis­se 30–35 mil­lio­ne­ne kjen­ner jeg ikke nok til, men at vi kan få ut­bed­ret strek­nin­gen for dis­se mid­le­ne bør vi få til, sier Wil­liam­sen.

Og fort­set­ter:

– Det er i hvert fall tre far­li­ge svin­ger, ikke minst ved Vass­en­den, som bør ut­bed­res. I til­legg bør man få lys­satt den­ne strek­nin­gen. For kom­mer du fra Lyng­dal en sen kveld, mø­ter du en svart vegg ved der Viks­van­net be­gyn­ner på Far­brot, og det er ikke et enes­te lys de nes­te to kilo­me­ter­ne på det som er en far­lig vei, på­pe­ker Wil­liam­sen.

Tra­fikk­sik­ker­hets­til­tak

Sam­ti­dig opp­ly­ser hun at sam­ferd­sels­ut­val­get i Ag­der fyl­kes­kom­mu­ne ons­dag ved­tok å be­vil­ge to mil­lio­ner kro­ner til tra­fikk­sik­ker­hets­til­tak i Far­sund kom­mu­ne. Dis­se mid­le­ne skal gå til ny be­lys­ning og even­tu­ell bed­re krys­nings­punkt i

Van­se sen­trum og be­lys­ning og bed­re sikt i Hel­vik­vei­en.

– Da jeg tok kon­takt med Hil­de Drø­nen i Far­sund kom­mu­ne tirs­dag mor­gen, heiv hun seg rundt og kom med tre for­slag, og to av dis­se ble alt­så ved­tatt i sam­ferd­sels­ut­val­get. Selv om det­te ikke er de vel­dig sto­re sum­me­ne, så er det vik­tig å va­ere på hug­get og få med seg hver en kro­ne en kan, sier Wil­liam­sen.

Av de 48 mil­lio­ne­ne som ble igjen vil strek­nin­gen ved Viks­van­net få mel­lom 30 og 35 mil­lio­ner kro­ner

Ing­rid Wil­liam­sen (Frp)

FOTO: OLAV HOEL

Ing­rid Wil­liam­sen (Frp) er glad for at det en­de­lig kom­mer mid­ler til å gjø­re noe med strek­nin­gen ved Viks­van­net i Far­sund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.