Lister

Ga ros for til­rette­leg­ging for blå næ­ring

– Far­sund har va­ert vel­dig ty­de­lig og en­het­lig i må­ten de har gått frem på. Det er vik­tig for oss po­li­ti­ke­re som på den må­ten enk­le­re kan ut­ar­bei­de en god po­li­tikk på om­rå­det.

- BJØRN HO­EL bjorn@lis­ter24.no

D etsa Ar­bei­der­par­ti­ets stor­tings­re­pre­sen­tant Ka­ri Hen­rik­sen, som varp å be­søk i havne­verk­ste­det i Lunde­vå­gen fre­dag.

– Skal Far­sund lyk­kes med blå na­e­ring i frem­ti­den må man fort­set­te den sam­le­de sat­sin­gen bå­de i for­hold til kom­mu­ne, fyl­kes­kom­mu­ne og sta­ten, fort­sat­te hun.

Sam­me dag Ar­bei­der­par­ti­ets pro­gram­ko­mi­te lan­ser­te for­slag til nytt parti­pro­gram for nes­te stor­tings­pe­rio­de, be­søk­te to av pro­gram­ko­mi­te­ens med­lem­mer, Ceci­lie Myr­seth og Gro Brå­ten, Inna­kva og Akvalab i Far­sund. I Havne­verk­ste­det fikk de blant an­net en pre­sen­ta­sjon av Lis­ter-re­gio­nens sat­sing in­nen­for blå vekst. Sam­ti­dig fikk de be­sø­ken­de pre­sen­tert na­e­ring s ka­pit­te­let, med sa­er­lig fo­kus på til­tak for å ut­vik­le den blå na­e­rin­gen på Sør­lan­det, som de har job­bet spe­si­elt med i pro­gram­ko­mi­te­en.

Fikk ros

Til ste­de var også styre­le­der for Inna­kva-be­drifts­klyn­ge Trond Ra­foss, Liv Birke­land, (pro­sjekt­le­der for Inna­kva-pro­sjek­tet), To­ve Gabrielsen (pro­fes­sor ved UIA) og Far­sund-ord­fø­rer Arnt Abra­ham­sen.

Far­sund fikk mye ros av de be­sø­ken­de for sin til­na­er­ming til og til­rette­leg­ging for blå na­e­ring.

– Far­sund har va­ert vel­dig ty­de­lig og en­het­lig i må­ten de har gått fram på. Det spri­ker ikke i alle ret­nin­ger. Det sam­me gjel­der blå na­e­ring i Ag­der, sa Hen­rik­sen blant an­net.

Aka­de­mia

Pro­fes­sor Tone Gabrielsen fra UIA var ty­de­lig på at sam­ar­bei­det med det aka­de­mis­ke mil­jø­et bur­de styr­kes enda mer.

– Far­sund har al­le­re­de gjort en god del, men det bur­de til­rette­leg­ges enda bed­re for fa­si­li­te­ter som bi­drar til å styr­ke sam­ar­bei­det mel­lom lo­ka­le ak­tø­rer og forsk­nings­mil­jø­et, men­te Gabrielsen.

Styre­le­der for Inna­kva-be­drifts­klyn­ge, Trond Ra­foss, inn­le­det med å for­tel­le litt om hva den­ne be­drifts­klyn­gen egent­lig er.

– Vi kal­ler be­drif­te­ne som er med for del­ta­ker­be­drif­ter og ikke med­lem­mer. Den be­står i til­legg til in­ter­es­sen­ter in­nen­for akva­kul­tur også av fiskeri­be­drif­ter og le­ve­ran­dø­rer, og vi har del­ta­ke­re fra Ri­sør i øst til Ev­je i nord, for­tal­te Ra­foss.

Han på­pek­te dess­uten at de tre vik­tigs­te ele­men­te­ne for dem var at na­e­rin­gen skul­le va­ere mu­lig å leve av, at det var snakk om mat­pro­duk­sjon og at det var ba­ere­kraf­tig.

– Som po­li­ti­ke­re har dere an­sva­ret for for­valt­nin­gen av lan­det, på uli­ke nivå. Jeg vil gjer­ne gi hon­nør for flaske­hal­se­ne som nå er de­fi­nert, nem­lig men­nes­ke­ne og kom­pe­tan­sen. Kjempe­bra, sa han.

Vans­ke­lig med vekst

Men Ra­foss la til at når det gjel­der å få til vekst, så har det va­ert sva­ert vans­ke­lig å få til.

– Det er bra at man nå har fått på plass en lin­je for blå na­e­ring i Flekke­fjord, og at det har blitt mu­lig å ta en mas­ter på UIA. Men, an­gå­en­de ved­ta­ket som ble gjort i Flekke­fjord så ble det gjort mot ad­mi­ni­stra­sjo­nens øns­ke. Når det for ek­sem­pel gjel­der be­drif­ter så er det man­ge som øns­ker vekst, men myn­dig­he­te­ne er ikke kla­re. Det er fak­tisk slik at myn­dig­he­te­ne stik­ker kjep­per i hju­le­ne, sa Ra­foss blant an­net.

Ikke pan­te kjer­rin­ga

Stor­tings­po­li­ti­ker fra Troms, Ceci­lie Myr­seth, sy­nes det var spen­nen­de det som ble for­talt.

– Ha­vet er et­ter min me­ning vårt størs­te kon­kur­ranse­for­trinn, og man skal ikke be­hø­ve «å pant­set­te kjer­rin­ga» for å få til noe. Skal blå na­e­ring opp­le­ve vekst, må vi ha en stat som øns­ker å va­ere med på det, sa Myr­seth blant an­net.

Det er fak­tisk slik at myn­dig­he­te­ne stik­ker kjep­per i hju­le­ne

Styre­le­der i Inna­kva be­drifts­klyn­ge, Trond Ra­foss

 ??  ??
 ?? FOTO: BJØRN HO­EL ?? Ord­fø­rer Arnt Abra­ham­sen, stor­tings­re­pre­sen­tant Ka­ri Hen­rik­sen, pro­fes­sor To­ve Gabrielsen og stor­tings­re­pre­sen­tant fra Troms, Ceci­lie Myr­seth had­de en god tone på Havne­verk­ste­det i Lunde­vå­gen.
FOTO: BJØRN HO­EL Ord­fø­rer Arnt Abra­ham­sen, stor­tings­re­pre­sen­tant Ka­ri Hen­rik­sen, pro­fes­sor To­ve Gabrielsen og stor­tings­re­pre­sen­tant fra Troms, Ceci­lie Myr­seth had­de en god tone på Havne­verk­ste­det i Lunde­vå­gen.
 ??  ?? Styre­le­der i Inna­kva be­drifts­klyn­ge, Trond Ra­foss, men­te at etab­le­ring av blå na­e­ring i Far­sund til ti­der har blitt di­rek­te mot­ar­bei­det av myn­dig­hets­hold.
Styre­le­der i Inna­kva be­drifts­klyn­ge, Trond Ra­foss, men­te at etab­le­ring av blå na­e­ring i Far­sund til ti­der har blitt di­rek­te mot­ar­bei­det av myn­dig­hets­hold.
 ??  ?? Pro­fes­sor Tone Gabrielsen ut­tal­te seg blant an­net om vik­tig­he­ten av å ha lo­ka­le fa­si­li­te­ter når det gjel­der forsk­ning.
Pro­fes­sor Tone Gabrielsen ut­tal­te seg blant an­net om vik­tig­he­ten av å ha lo­ka­le fa­si­li­te­ter når det gjel­der forsk­ning.
 ??  ?? Pro­sjekt­le­der i Inna­kva (Lis­ter Ny­ska­ping) Liv Birke­land var en slags møte­le­der for de frem­møt­te i Lunde­vå­gen fre­dag.
Pro­sjekt­le­der i Inna­kva (Lis­ter Ny­ska­ping) Liv Birke­land var en slags møte­le­der for de frem­møt­te i Lunde­vå­gen fre­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway