Lister

– En enorm støtte­er­klæ­ring

Si­den fre­dag har nes­ten 500 per­soner sig­nert et opp­rop til støt­te for brann­bil­sjå­før Glenn Ivar Kna­be­nes, som var sjå­før un­der den mye om­tal­te brann­bil­ulyk­ken i Kvi­nes­dal i fjor som­mer.

- OLAV HO­EL olav.ho­el@lis­ter24.no

Kna­be­nes var len­ge syke­meldt et­ter hen­del­sen, og måt­te en pe­rio­de søke pro­fe­sjo­nell hjelp.

– Det­te opp­ro­pet er noe jeg set­ter pris på, og det er en enorm støtte­er­klæ­ring til bå­de meg og min fa­mi­lie et­ter det vi har va­ert gjen­nom. I opp­ro­pet tar de også opp vik­ti­ge ting i for­hold til blant an­net for- og etter­vern. Jeg er vel­dig glad for at fle­re en­ga­sje­rer seg det­te, og er me­get im­po­nert og rørt over det ar­bei­det de har lagt ned i det­te. Det gjør også godt å lese alle de gode til­bake­mel­din­ge­ne og kom­men­ta­re­ne jeg får. Det be­tyr mye, sier Kna­be­nes, som den­ne høs­ten star­tet i en ny­opp­ret­tet pro­sjekt­stil­ling i Brann­ve­se­net Sør IKS.

Først i au­gust i år, 13 må­ne­der et­ter at den fa­ta­le ulyk­ken skjed­de på Om­land i Kvi­nes­dal un­der en ut­ryk­ning hvor ut­ryk­nings­le­der Frank Oddvar «Fran­ki» Thore­sen om­kom, ble det klart at Kna­be­nes fikk et fore­legg for hen­del­sen. Selv om han var uenig i av­gjø­rel­sen, valg­te han i sam­råd med sin ad­vo­kat å ved­ta fore­leg­get.

– Fø­les uri­me­lig len­ge

For å støt­te kol­le­ga­en sin et­ter det han har va­ert gjen­nom, har ut­ryk­nings­le­der­ne Roy Svend­sen, Mag­ne Huns­bedt og Fro­de Grind­land ved brann­sta­sjo­nen på Åmot i Kvi­nes­dal sam­men med ut­rey­k­ning­le­der Jim­my Birke­land ved Birke­land brann­sta­sjon i Ha­ege­bo­stad stått bak det­te opp­ro­pet. Her skri­ver de blant an­net at selv om opp­føl­gin­gen av Kna­be­nes for­melt sett har fore­gått et­ter ret­nings­lin­je­ne, sit­ter bå­de han og kol­le­ge­ne igjen med en fø­lel­se av urett­fer­dig­het og av å va­ere ube­skyt­tet som en­kelt­per­soner.

– Sa­ken var ikke fer­dig be­hand­let før det var gått over et år, og han har i mel­lom­ti­den levd med den­ne sa­ken hen­gen­de over seg. Selv om det nok er nor­mal saks­be­hand­lings­tid i sli­ke sa­ker, så fø­ler vi det er uri­me­lig len­ge. Vi øns­ker der­for med det­te opp­ro­pet å set­te fo­kus på det vi fø­ler er en litt urett­fer­dig be­hand­ling, sier Grind­land.

Og fort­set­ter.

– Som brann­kon­sta­bel på små ste­der job­ber man gjer­ne i del­tids­stil­lin­ger for­di man har et sterkt øns­ke om å hjel­pe and­re i lo­kal­sam­fun­net som er i nød, men noen gan­ger en­der man opp som et of­fer selv. Når man har sli­ke sa­ker gå­en­de så len­ge som han had­de, så er det ikke rart at det tar på. I til­legg går det også ut­over den and­re job­ben man har.

Hå­per på end­ring

Sig­ne­rin­ge­ne i opp­ro­pet skal kom­me fra bå­de brann­folk og and­re som dri­ver med red­nings­tje­nes­te, samt pri­vat­per­soner over hele lan­det.

Vi øns­ker der­for med det­te opp­ro­pet å set­te fo­kus på det vi fø­ler er en litt urett­fer­dig be­hand­ling

Fro­de Grind­land

– Det vi­ser at det er man­ge som er opp­tatt av si­tua­sjo­nen til­de som har del­tids s tin­nin­ger i brann­ve­se­net. Nå hå­per jeg bare at det kom­mer noe godt ut av det­te opp­ro­pet, og at det vil føre til en end­ring slik at den nes­te som kom­mer opp i en vans­ke­lig si­tua­sjon får det let­te­re, sier Kna­be­nes.

Søn­dag for­mid­dag na­er­mer opp­ro­pet seg alt­så 500 sig­ne­rin­ger.

– Med det­te opp­ro­pet ten­ker vi å kas­te ut litt brann­fak­ler få folk til å ten­ke litt. Kla­rer vi å set­te i gang noe, så er det kjempe­bra. At så man­ge al­le­re­de har sig­nert vi­ser at det er et en­ga­sje­ment rundt det­te i hele lan­det, sier Grind­land, som un­der­stre­ker at opp­ro­pet gjø­res med den dy­pes­te re­spekt for Fran­ki sin fa­mi­lie.

 ?? FOTO: BJØRN HO­EL ?? Glenn Ivar Kna­be­nes er takk­nem­lig for den støt­ten kol­le­ga­ene hans gir.
FOTO: BJØRN HO­EL Glenn Ivar Kna­be­nes er takk­nem­lig for den støt­ten kol­le­ga­ene hans gir.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway