Lister

En an­ner­le­des Tv-ak­sjon

Ko­ro­na-si­tua­sjo­nen gjør at årets Tv­ak­sjon ikke blir som den har va­ert tid­li­ge­re.

- OLAV HO­EL olav.ho­el@lis­ter24.no

Som i de fles­te and­re Tv-ak­sjon­ko­mi­te­er er ko­mi­te­en i Far­sund i inn­spur­ten av plan­leg­gin­gen av årets inn­sam­ling, som i år skal gå til WWFS ar­beid for å re­du­se­re plast­for­søp­lin­gen bå­de i na­tu­ren og i sjø­en.

– Vi er nå kla­re til å gjø­re en inn­sats for Tv-aksjonen den 18. ok­to­ber, hvor må­let er å red­de ha­vet fra plast­for­søp­ling. Det er en sak som er vel­dig vik­tig for frem­ti­den og for li­vet bå­de i ha­vet og el­lers. Nå må vi bru­ke kom­pe­tan­se og mid­ler til å få det­te ut til land hvor man kan­skje ikke er så opp­tatt av det­te med mil­jø og na­tur som vi er, sier ord­fø­rer Abra­ham­sen.

Di­gi­tal inn­sam­ling

Un­der Tv-aksjonen har van­lig­vis bøsse­ba­erer­ne gått rundt fra dør til dør for å sam­le inn pen­ger. Slik blir det der­imot ikke i år.

– På grunn av Co­vid-19 og de re­strik­sjo­ne­ne som er rundt det, så blir det ikke noe dør til dør i år. Det vil i ste­det bli en elek­tro­nisk bøssein­sam­ling som vil bli or­ga­ni­sert av kom­mu­nen. I til­legg vil vi som van­lig opp­ford­re kom­mu­nens be­drif­ter til å va­ere med og ta det­te på al­vor gjen­nom en na­e­rings­livs­sta­fett, sier Abra­ham­sen.

I til­legg vil det også va­ere mu­lig å kom­me med bi­drag med Vipps, Sp­leis og konto­over­fø­ring.

I fjor ble det sam­let 426.755 kro­ner i Far­sund mot 480.827 kro­ner i 2018. Hvor­dan årets inn­sam­ling, som kun fore­går di­gi­talt, vil slå ut her vi­tes ikke.

– Det blir jo vel­dig spen­nen­de å se om det er en for­del el­ler en ulem­pe med å ha en ny inn­sam­lings­måte. Det kan jo godt hen­de at en elek­tro­nisk va­ri­ant vil kun­ne trek­ke til seg et yng­re gi­ver­pub­li­kum, sier Øystein Mi­kal­sen.

Etter­som kom­mu­nen har en lang sjø­farts­his­to­rie og har «Kys­ten er klar» om mot­to, fø­ler han årets Tv-ak­sjon ap­pel­le­rer spe­si­elt til Far­sund.

– Far­sund er en by som har levd av og for ha­vet i alle år, hvor hele rik­dom­men, his­to­ri­en og bak­grun­nen vår kom­mer av at vi har va­ert flin­ke når det gjel­der sjø og hav, så det­te bør va­ere et tema som en­ga­sje­rer man­ge, sier Mi­kal­sen.

Ung­doms­sko­len del­tar

Blant an­net har det­te te­ma­et en­ga­sjert ele­ve­ne ved Far­sund ung­doms­sko­le, som si­den 2017, da det drev i land en hval på Vest­lan­det med over 30 søp­pel­sek­ker i ma­gen, har en­ga­sjert seg i et pro­sjekt som he­ter Hav­mons­te­ret.

– Hen­del­sen i 2017 ble en tanke­vek­ker for oss, og vi star­tet der­for det­te pro­sjek­tet. Da vi hør­te at inn­tek­te­ne fra årets Tv-ak­sjon skul­le gå til å be­kjem­pe plast i ha­vet, så tenk­te vi at det kom­mer midt inn i det vi job­ber med gjen­nom hele året, egent­lig, sier Ag­nethe Birke­land Salve­sen, la­erer ved Far­sund ung­doms­sko­le. Og fort­set­ter.

– Sam­ti­dig vet vi jo at and­re land ikke er like hel­di­ge som oss og har ikke de sam­me res­sur­se­ne til å be­hand­le det plast­av­fal­let som blir pro­du­sert. Da sy­nes vi det er kjempe­fint at vi kan va­ere med og bi­dra til å hjelp and­re land som ikke er så hel­di­ge som oss med å fin­ne gode løs­nin­ger for be­hand­ling av plast før det hav­ner i ha­vet, sier Birke­land Salve­sen.

Ba­ding

Far­sund-ord­fø­re­ren har også blitt ut­ford­ret av Lyng­dal-ord­fø­rer og fet­ter Jan Kris­ten­sen til å ta seg et bad om lyng­dø­le­ne gir mer i snitt per inn­byg­ger enn Far­sund.

– Jeg har ikke noe imot å bade, men sy­nes sam­ti­dig at fo­ku­set skal va­ere mer på aksjonen i selg selv og opp­ford­re til å sam­le inn mest mu­lig enn på fa­mi­lia­ere kon­kur­ran­ser, sier Abra­ham­sen.

Jeg har ikke noe imot å bade, men sy­nes sam­ti­dig at fo­ku­set skal va­ere mer på aksjonen i selg selv

 ?? FOTO: OLAV HO­EL ?? Tv-ak­sjon-ko­mi­te­en i Far­sund be­står i år av Ni­na Han­sen (t.v), Ka­ri Fre­stad, Ag­nethe Birke­land Salve­sen, Ei­nar Buø, Øystein Mi­kal­sen, Grace Buch og Arnt Abra­ham­sen
FOTO: OLAV HO­EL Tv-ak­sjon-ko­mi­te­en i Far­sund be­står i år av Ni­na Han­sen (t.v), Ka­ri Fre­stad, Ag­nethe Birke­land Salve­sen, Ei­nar Buø, Øystein Mi­kal­sen, Grace Buch og Arnt Abra­ham­sen
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway