Lister

Kul­tu­rell vand­ring på Fe­da

Den mid­ler­ti­di­ge na­sjo­na­le inn­kjøps­ord­nin­gen av smitte­vern­ut­styr av­slut­tes. Et­ter nytt­år er det kom­mu­ne­ne selv som har an­svar for la­ger­be­hold­nin­gen.

- ALEXANDRA INDSETH LANGEGARD alexandra.langegard@lis­ter24.no

– Det be­tyr at kom­mu­ner og syke­hus på grunn av le­ve­rings­tid nå må be­stil­le det de tren­ger av ut­styr for å dekke­lø­pen­de for­bruk og nød­ven­dig­la­ger­be­hold­ning, står de tie t skriv Helse­di­rek­to­ra­tets end­te ut til lan­dets kom­mu­ner på onsdag.

Na­sjo­nalt be­red­skaps­la­ger

Da det tid­lig i ko­rona­pan­de­mi­en ble ty­de­lig at det var vans­ke­lig å gå til an­skaf­fel­se av smitte­vern s ut­styr, løs­te Helse-og om­sorgs de­par­te­men­tet det med å etab­le­re en na­sjo­nal­inn­kjøps og for­de­lings­ord­ning for smitte­vern­ut­styrt il kom­mu­ner og spe­sia­list­helse­tje­nes­ten. D eter den­ne som vil opp­hø­re 1. ja­nu­ar 2021.

Helse­di­rek­to­ra­tet an­be­fa­ler kom­mu­ner med små be­stil­lin­ger om å slå seg sam­men med nabo­kom­mu­ner. Økt vo­lum vil øke sjan­sen for å bli prio­ri­tert av gros­sist. Vi­de­re in­for­me­rer di­rek­to­ra­tet om at de før ny­året vil ha klart et na­sjo­nalt be­red­skaps­la­ger. Det­te vil ha sik­te på minst 6 må­ne­ders for­bruk for hele lan­det, med unn­tak av hans­ker, da det­te vil ta leng­re tid å an­skaf­fe.

For­be­redt på mar­keds­svikt

Der­som det skul­le opp­stå eks­tra­or­di­na­ere mang­ler i helse­tje­nes­ten, vil kom­mu­ne­ne kun­ne hen­te ut­styr fra det na­sjo­na­le be­red­skaps­la­ge­ret. Even­tu­el­le ut­tak vil bli etter­fylt.

– En slik eks­tra be­red­skap er el­lers spe­si­elt vik­tig for å kun­ne møte si­tua­sjo­ner med en stor øk­ning i smit­te, el­ler hvis det på nytt skul­le bli svikt i det in­ter­na­sjo­na­le mar­ke­det, skri­ver de vi­de­re.

– Eks­tra­or­di­na­er si­tua­sjon

Kom­mune­over­lege Ann-mar­gret Haa­land i Far­sund har va­ert for­be­redt på den­ne si­tua­sjo­nen.

– Vi så det lig­ge i kor­te­ne. Det har va­ert en eks­tra­or­di­na­er si­tua­sjon og sta­ten har gitt oss hjelp nå i start­fa­sen. Vi må for­ven­te at det går over i nor­mal drift, sier Haa­land.

Kom­mu­nen var al­le­re­de i gang med å byg­ge opp lag­re­ne og lig­ger godt an, for­tel­ler hun. Fle­re be­stil­lin­ger er lagt inn. Man­ge går gjen­nom inn­kjøps­av­ta­ler med Of­fent­lig Fel­les­inn­kjøp på Ag­der (OFA).

Det er lang le­ve­rings­tid hos gros­sis­te­ne og sa­er­lig vans­ke­lig å få tak i hans­ker med lang man­sjett.

– Ide­elt sett skal vi ha en hans­ke med en litt leng­re hals enn van­li­ge or­di­na­ere hans­ker. Vi har fun­net løs­nin­ger for bru­ke van­li­ge hans­ker også, men det kre­ver litt mer år­vå­ken­het, for­kla­rer kom­mune­over­le­gen.

Ro­ser dug­nads­inn­sat­sen

Sam­ti­dig ro­ser hu den inn­sat­sen som har blitt lagt ned for å sik­re nok ut­styr.

– Det har jo va­ert en enorm dug­nads­inn­sats der folk har sydd smitte­frak­ker som kan vas­kes fle­re gan­ger. Så på det be­gyn­ner vil å få fylt opp lag­re­ne, sier Haa­land.

– Hvor­dan blir det å ta over an­sva­ret?

– Jeg tror det vil gå greit, men jeg skal ikke si at vi ikke kan kom­me i si­tua­sjo­ner hvor det opp­står mang­ler, av­slut­ter hun.

 ??  ??
 ?? FOTO: OLAV HO­EL ?? Far­sunds kom­mune­over­lege Ann-mar­gret Haa­land for­tel­ler at hun var for­be­redt på be­skje­den.
FOTO: OLAV HO­EL Far­sunds kom­mune­over­lege Ann-mar­gret Haa­land for­tel­ler at hun var for­be­redt på be­skje­den.
 ??  ?? Far­sund kom­mu­ne har lagt inn smitte­vern-be­stil­lin­ger.
Far­sund kom­mu­ne har lagt inn smitte­vern-be­stil­lin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway