Lister

Sam­ler stat­li­ge eta­ter i Lyng­dal

Distrikts-og di­gi­ta­li­se­rings mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land tror etab­le­ring av et Sta­tens hus i Lyng­dal vil ska­pe po­si­ti­ve ring­virk­nin­ger.

- TORREY ENOKSEN torrey@lis­ter24.no

– Vi skal ska­pe vekst og ut­vik­ling i hele Nor­ge, også i dis­trik­te­ne hvor vi skal til­rette­leg­ge for ster­ke kom­pe­tanse­mil­jø­er. Det­te hand­ler også om ak­ti­vi­te­te­ne i of­fent­lig­sek­tor blir sam­let. Re­gje­rin­gen har be­stemt via distrikts mel­din­gen at det skal pe­kes ut fire Sta­tens hus i lan­det. Lyng­dal blir det fjer­de og sis­te, sa stats­råd Hof­stad Helle­land da hun pre­sen­ter­te ny­he­ten foran råd­hu­set i Lyng­dal man­dag for­mid­dag.

Pilot­pro­sjekt over tre år

I for­bin­del­se med distrikts mel­din­gens om ble lagt fram i 2019, sig­na­li­ser­te da­va­eren­de distrikts- og di­gi­ta­li­se­ring s mi­nis­ter Mo­ni­ca Mae­land at sta­ten vil­le opp­ret­te fire mind­re stat­li­ge hus.

Her skal stat­li­ge eta­ter og virk­som­he­ter job­be un­der sam­me tak ska­pe ring­virk­nin­ger som på sikt kan føre til enda fle­re of­fent­li­ge og pri­va­te ar­beids­plas­ser.

I fjor høst gikk ord­fø­rer­ne i Lis­ter sam­men om å få til en slik etab­le­ring. Bak­grun­nen for det­te er at det er få stat­li­ge ar­beids­plas­ser i re­gio­nen, i til­legg­har­de seks­kom­mu­ne­ne leve­kår s ut­ford­rin­ger.

For å set­te seg i po­si­sjon for å få etab­lert et Sta­tens hus, ble Lyng­dal pekt ut som verts­kom­mu­ne. I går kun­ne en­de­lig fun­ge­ren­de ord­fø­rer i Lyng­dal, vara­ord­fø­rer Jon Are Åm­land, slip­pe ny­he­ten.

– Det­te var en vir­ke­lig glad­mel­ding for Lyng­dal kom­mu­ne og kom­mu­ne­ne i Lis­ter-re­gio­nen. Vi skal ta den­ne ut­ford­rin­gen vi­de­re. Det at Lyng­dal er pekt ut som en av fire pi­lot­kom­mu­ner er fan­tas­tisk. En sånn etab­le­ring vil va­ere vik­tig for ar­beids­plas­ser. Få etab­lert et kom­pe­tanse­mil­jø og ut­vik­le de res­sur­se­ne som er i re­gio­nen. Det er vik­tig for Lyng­dal og hele Lis­ter-re­gio­nen, sa Åm­land til stats­rå­den.

Vi­ta­min inn­sprøy­ting

Stor­tings­re­pre­sen­tant In­gunn Foss (H) be­røm­met Lis­ter-sam­ar­bei­dets le­der, Far­sunds ord­fø­rer Arnt Abra­ham­sen, for å ha fått samt­li­ge seks kom­mu­ner i re­gio­nen til å stå bak pro­sjek­tet. Hun hå­per og tror re­gio­nen kan lyk­kes.

– Med den dri­ven som er i den­ne kom­mu­nen og de and­re Lis­ter-kom­mu­ne­ne, vil det­te va­ere en vi­ta­min­inn­sprøyt­ning som vil byg­ge fag­mil­jø­er og re­krut­te­re ny ar­beids­kraft som den­ne re­gio­nen sårt tren­ger, sier stor­tings­re­pre­sen­tant Foss.

Hus med inn­hold

Le­der av Lis­ter-sam­ar­bei­det, Far­sunds ord­fø­rer Arnt Abra­ham­sen (Ap) me­ner etab­le­rin­gen av Sta­tens hus kan få stor be­tyd­ning for ut­vik­ling av re­gio­nen.

– Det­te var vel­dig gøy! Det er vik­tig at vi står sam­let i re­gio­nen om det­te. Det var na­tur­lig å leg­ge det til Lyng­dal, for det var den enes­te sam­men­slåt­te kom­mu­nen. Sam­men med stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne Foss og Grø­van, var det vik­tig å få alle de seks kom­mu­ne­ne til å gå sam­men og støt­te opp om det­te. Vi er kla­re til å bret­te opp er­me­ne og sør­ge for at Sta­tens hus får et inn­hold. Et hus i seg selv er ikke vik­tig, det er inn­hol­det. Vi tren­ger sårt of­fent­li­ge ar­beids­plas­ser som kan knyt­te i hop de pri­va­te sats­nin­ge­ne, sa Abra­ham­sen.

Gjør kom­mu­nen mer at­trak­tiv

En av for­ut­set­nin­ge­ne re­gje­rin­gen har gitt for etab­le­ring av et Sta­tens hus, er at det skal leg­ges til en kom­mu­ne som er etab­lert et­ter sam­men­slå­ing. Der­for har sta­ten valgt å leg­ge ak­ti­vi­te­ten til Lyng­dal.

– Det­te kan gi ar­beid til fle­re.

Hele ide­en bak Sta­tens hus er at vi skal styr­ke opp dis­trik­te­ne rundt re­gion­by­ene. Job­ber en per­son i fa­mi­li­en i pri­vat sek­tor kan part­ne­ren job­be i of­fent­li­ge. Det å ha ar­beids­plas­ser for beg­ge i fa­mi­li­en, er vik­tig for å kun­ne bo­set­te seg i dis­trik­te­ne. Vi skal byg­ge det­te opp over tid, vi skal ha med forsk­ning som skal stu­de­re hvor­dan etab­le­ring her i Lyng­dal her fun­ge­rer, om de lyk­kes, sier stats­råd Hof­stad Hel­land til Lis­ter.

– Hvor­for har dere valgt Lyng­dal?

– Det er man­ge kom­mu­ner som har blitt slått sam­men. De skal få litt igjen for det at de har gjort. Sam­ti­dig ten­kes det nytt her. Skal et slikt pro­sjekt som det­te lyk­kes, må det va­ere vil­je til ny­tenk­ning. De skal byg­ge opp noe som gjør at kom­mu­nen blir at­trak­tiv og etab­le­rer enda fle­re ar­beids­plas­ser, me­ner stats­rå­den.

 ??  ??
 ?? FOTO: TORREY ENOKSEN ?? Distrikts- og di­gi­ta­li­se­rings­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land (i for­grun­nen) tror Sta­tens hus kan gjø­re Lyng­dal og Lis­ter mer at­trak­tiv. Her med stor­tings­re­pre­sen­tant In­gunn Foss (t.v.), Far­sunds­ord­fø­rer Arnt Abra­ham­sen og vara­ord­fø­rer i Lyng­dal Jon Are Åm­land.
FOTO: TORREY ENOKSEN Distrikts- og di­gi­ta­li­se­rings­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land (i for­grun­nen) tror Sta­tens hus kan gjø­re Lyng­dal og Lis­ter mer at­trak­tiv. Her med stor­tings­re­pre­sen­tant In­gunn Foss (t.v.), Far­sunds­ord­fø­rer Arnt Abra­ham­sen og vara­ord­fø­rer i Lyng­dal Jon Are Åm­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway