Lister

FAK­TA∂

-

● En stif­tel­se ved Co­bourg Mu­se­um i Co­bourg Ca­na­da, Fern Blod­gett Sun­des hjem­by, reiser en bronse­sta­tue av Fern Blod­gett Sun­de ved van­net i Vic­to­ria Park. Av­du­kin­gen skal skje i høst, 17. ok­to­ber, for å mar­ke­re 75-års­da­gen for slut­ten på 2. ver­dens­krig og sla­get om At­lan­te­ren.

● I 1991 døde Fern Sun­de, 73 år gam­mel. Tre år tid­li­ge­re var hun blitt hed­ret med Ka­per­pri­sen i sin Far­sund. På den må­ten vis­te også Far­sund kom­mu­ne at den verd­sat­te hen­nes krigs­inn­sats om bord i et frukt­skip i den nors­ke han­dels­flå­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway