Lister

Takk til tre­ne­ren

- Ran­di Hagen Eriks­rud, Ge­ne­ral­sek­reta­er Alko vett­or­ga­ni­sa­sjo­nen Av-og-til

Vi ser de rundt oss. De små­lø­per til fot­ball­ba­nen med sto­re ball­nett over skul­de­ren. De set­ter opp fot­ball­kjeg­ler, fyl­ler vann­flas­ker og kny­ter sko­lis­ser. De står opp gry­tid­lig gjen­nom vin­ter­se­son­gen for å sør­ge for at lang­renns­spo­re­ne er per­fekt prep­pet til bar­na skal ut å tre­ne. Og om kvel­den for­be­re­der de cu­per og tur­ne­rin­ger.

Tre­ne­ren er na­vet i norsk bar­ne- og ung­doms­idrett. Og nett­opp idret­ten har ald­ri va­ert vik­ti­ge­re.

Vår­en 2020 med stren­ge ko­ro­na­til­tak var vans­ke­lig for alle barn, og spe­si­elt de bar­na som ikke har det bra hjem­me. De var over­latt til for­eld­re som ikke er gode for dem, og fri­ste­det de­res – på fot­ball­ba­nen, i hånd­ball­hal­len el­ler i svømme­bas­sen­get – var stengt.

Be­reg­nin­ger fra Folke­helse­in­sti­tut­tet vi­ser at 290 000 barn og unge kom­mer fra hjem hvor minst én av for­eld­re­ne har så sto­re pro­ble­mer med rus el­ler psy­kisk helse at det kan gå ut­over de­res evne til å fun­ge­re i hver­da­gen. For man­ge av dis­se bar­na spil­ler idret­ten og tre­ne­ren en av­gjø­ren­de rol­le i li­vet. Som tre­ner er du kan­skje en av få vok­sen­per­soner som gir dem trygg­het og opp­merk­som­het i en kao­tisk og vans­ke­lig opp­vekst.

Det er ga­ran­tert kvel­der du helst vil­le til­brakt på so­fa­en, men hel­ler må kas­te i deg mid­da­gen og løpe til tre­ning. De gangene kan det va­ere verdt å hus­ke på dis­se fem punk­te­ne:

Du er vik­tig for lo­kal­sam­fun­net ditt. De al­ler fles­te barn er inn­om or­ga­ni­sert idrett i lø­pet av opp­veks­ten sin.

Idrett er en vik­tig so­si­al are­na, og en vik­tig mest­rings­are­na for barn og unge.

For barn som har det vans­ke­lig hjem­me kan idret­ten va­ere livs­vik­tig. Det er et fri­sted hvor de kan glem­me pro­ble­me­ne på hjemme­bane. Et sted hvor de blir sett. Og et sted de kan bli pluk­ket opp og få hjelp, når de tren­ger det.

Idretts­ung­dom har ge­ne­relt faer­re psy­kis­ke helse­pla­ger og er mer for­nøyd med egen helse enn and­re ung­dom­mer. De har et sun­ne­re kost­hold, de røy­ker mind­re, faer­re drik­ker al­ko­hol og faer­re har prøvd hasj el­ler mari­hua­na.

Ung­dom­mer som dri­ver med or­ga­ni­sert idrett tri­ves bed­re på sko­len, skul­ker mind­re og li­ker seg bed­re i lo­kal­mil­jø­et.

Idret­ten er ikke bare en fri­tids­ak­ti­vi­tet. Du som tre­ner spil­ler en helt av­gjø­ren­de rol­le, og er uunn­va­er­lig. Ikke minst for de sår­ba­re bar­na som tren­ger idret­ten mest. Tu­sen takk!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway