Lister

Kon­se­kven­se­ne av klima­end­rin­ge­ne på in­fra­struk­tur og dis­trikt

- Ing­vild We­tr­hus Thor­svik, inn­stilt første­kan­di­dat for Ag­der Venst­re

Når vi snak­ker om kon­se­kven­se­ne av klima­end­rin­ge­ne, så snak­ker vi ofte som om det er noe som er langt frem i tid, noe som vil skje ste­der langt, langt borte. Beg­ge de­ler er feil. Kon­se­kven­se­ne mer­kes her og de mer­kes nå – og de kom­mer bare til å bli ver­re.

For noen år til­ba­ke, så had­de jeg en run­de med en av re­gio­nal­avi­se­ne for å kik­ke på kon­se­kven­se­ne av eks­trem­va­er på bo­li­ger og for­ret­nin­ger rundt om­kring i sen­trum av Man­dal. Vi had­de fått hjelp av kom­mu­nen til å mer­ke opp hvor høy vann­stan­den vil va­ere med nes­te 200 års flom.

Et­ter be­reg­nin­ger fra NVE be­tyr det for Man­dal at mens man i 2004 men­te at en 200 års flom vil­le bety 1,8 me­ter høy­ere vann­stand ved by­broa, er den nå be­reg­net til 2,7 m. Det­te er forskjelle­n på bare 16 år.

Sånn er det for alle kyst­byer, noen ste­der ver­re enn and­re.

Det­te er og kon­se­kven­ser som ikke bare er kji­pe i seg selv, men det kos­ter også sab­la mye pen­ger

Vi må for ek­sem­pel bru­ke mer pen­ger på plan­leg­ging og for­byg­gen­de til­tak:

Det er og kom­mer nye reg­ler for opp­fø­ring av bygg, nye reg­ler for byg­ging av in­fra­struk­tur mv. Det­te vil si at i til­legg til at det er mega­dyrt å byg­ge vei, så må vi også ha en gi­gan­tisk pott ret­ta mot flom­sik­ring og andre­kli­ma til­pas­nings­til­tak. Hvis du sy­nes dis­trik­tet ditt er lite prio­ri­tert i Ntp-pot­ten nå, vent til det­te må prio­ri­te­res i enda stør­re grad.

Det er også slik at al­le­re­de bygd in­fra­struk­tur, byg­nin­ger og strøm­net­tet – alt er byg­get for det kli­ma­et som vi har va­ert vant til. Den økte på­kjen­nin­gen som føl­ge av eks­trem­va­er, vil føre til sto­re ma­te­ri­el­le ska­der – og ut­gif­ter til bå­de red­ning, opp­ryd­ning og gjen­opp­byg­ging.

Og så har du de in­di­rek­te på­virk­nin­ge­ne, be­drif­ter som ikke får va­rer inn el­ler ut, blå­lyseta­ter som ikke kom­mer frem, lo­kal­sam­funn som er iso­lert.

For det­te er også dis­trikts­po­li­tikk. Økte kost­na­der til ut­byg­ging be­tyr mind­re in­fra­struk­tur, som igjen be­tyr end­re­de bo­set­tings mønst­re. Sa­er­lig bort f ra­der det bor få folk.

Hvor om­fat­ten­de klima­end­rin­ge­ne blir. Hvor sto­re kon­se­kven­se­ne blir. Hvor mye pen­ger vi skal måt­te prio­ri­te­re fra and­re om­rå­der. Hvil­ke de­ler av lan­det som skal va­ere be­boe­li­ge – ALT er av­hen­gig av hvor mye vi kla­rer å re­du­se­re ut­slip­pe­ne. Vi må stop­pe olje­le­ting

Vi må sat­se for­ny­bart

Vi må ha CO2 – av­gift og sat­se på ren­sing

Ikke minst er det vik­tig at vi ver­ner na­tur – som er vik­tig for å be­gren­se skade­virk­nin­ge­ne

Økte kost­na­der til ut­byg­ging be­tyr mind­re in­fra­struk­tur, som igjen be­tyr end­re­de bo­set­tings mønst­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway