Lister

Blå dis­trikts­po­li­tikk i re­vers!

- Stei­nar Dyr­li, folke­valgt SV

I 2015 opp­ret­ta Stor­tin­get et hav bruks­fonds om for­de­ler­inn­tek­te­ne fra nye kon­se­sjo­ner og pro­duk­sjons­av­gift fra laks, au re og regn­bue au re. For 2020 har opp­dretts sel­ska­pe­ne be­tal tinn 6,8 mil­li­ar­der til fon­det for å få lov til å øke pro­duk­sjo­nen. Fram til 2020 gikk 70 pro­sent av inn­tek­te­ne til opp­dretts­kom­mu­ne­ne, fyl­ket 10 pro­sent og sta­ten 20 pro­sent.

I vår fikk re­gje­rin­ga støt­te av Frp til en dra­ma­tisk og øye­blik­ke­lig end­ring av inn­tekts­for­de­lin­ga. Den­ne har gitt ster­ke re­ak­sjo­ner langs kys­ten. Nå skal nem­lig sta­ten ta hele 60 pro­sent! Det­te be­tyr sva­ere inn­tektstap­for­en rekke­opp­dretts kom­mu­ner. Naer­øy­sund i Trøn­de­lag ta­per for ek­sem­pel 82 mil­lio­ner og Sen­ja 75 mil­lio­ner!

Mil­lio­ne­ne fra Hav­bruks­fon­det har også va­ert sva­ert kjaer­kom­ne for å opp­rett­hol­de tje­neste­til­bu­det i Flekke­fjord. For 2020 ta­per Flekke­fjord 18 mil­lio­ner!

Det­te ta­pet, sam­men med svik­ten­de inn­tek­ter fra Ag­der Ener­gi og sto­re in­ves­te­rin­ger i kul­tur­sen­ter og idretts­an­legg vil kre­ve be­ty­de­li­ge kutt i tje­neste­til­bu­det.

Fra 2022 inn­fø­res rik­tig­nok en pro­duk­sjons­av­gift, som vil gi 500 mil­lio­ner til opp­dretts kom­mu­ne­ne. Dis­se mid­le­ne kom­mer først et­ter to år, og vil langt fra kom­pen­se­re for inn­tekts­ta­pet fra 2020.

Po­en­get med re­gje­rin­gas opp­dretts­re­gi­me er å sti­mu­le­re til økt opp­drett langs hele kys­ten. Inn­tek­te­ne skal i stør­re grad for­de­les til de kom­mu­ne­ne som ikke har opp­dretts­an­legg.

Opp­dretts kom­mu­ne­ne har store­ut­gif­ter for å leg­ge til­ret­te for opp­dretts­an­legg. An­leg­ge­ne bånd­leg­ger­store­kyst­om­rå­de r som bli ro­ver­gjøds­le tog ska­der vill­fis­ken. Røm­ming av opp­dretts­laks er også en stor trus­sel mot nors­ke villaks­stam­mer. Sta­ten må der­for set­te stren­ge miljø­stan­dar­der og sti­mu­le­re til ny ba­ere­kraf­tig tek­no­lo­gi, for ek­sem­pel fly­ten­de tet­te el­ler land­ba­ser­te an­legg.

Høyre­gje­rin­gas dras­tis­ke om­leg­ging av Hav­bruks­fon­det er et nytt, al­vor­lig an­grep på dis­trikts­kom­mu­ne­ne. Den­ne miljø­fiendt­li­ge sen­tra­li­se­rings­po­li­tik­ken må vi få en slutt på, for ek­sem­pel ved stor­tings­val­get til nes­te år.

Høyre­gje­rin­gas dras­tis­ke om­leg­ging av Hav­bruks­fon­det er et nytt, al­vor­lig an­grep på dis­trikts­kom­mu­ne­ne

 ??  ?? Le­ser­skri­bent Stei­nar Dyr­li
Le­ser­skri­bent Stei­nar Dyr­li

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway