Lister

Vil ha egen parti­le­der på andre­plass

-

Kvi­nes­dal Ap går imot no­mi­na­sjons­ko­mi­te­ens for­slag om å ha Kai Stef­fen Øs­ten­sen fra Far­sund på andre­plass på stor­tings­lis­ten for Ag­der Aps valg­dis­trikt i vest­re Ag­der.

I ste­det frem­mer par­ti­et sin egen kan­di­dat i Ah­med Lindov etter et med­lems­møte tirs­dag kveld. 27-årin­gen, som er le­der for Kvi­nes­dal Ar­bei­der­par­ti og har va­ert folke­valgt si­den 2015, er fore­slått på 4. plass i no­mi­na­sjons­ko­mi­te­ens inn­stil­ling.

– I en no­mi­na­sjons­pro­sess er det man­ge hen­syn som skal tas. De vik­tigs­te er geo­gra­fi, kjønn, kva­li­tet og ikke minst po­li­tisk kom­pe­tan­se og for­nuft. Kvi­nes­dal Ar­bei­der­par­ti rea­ge­rer på at liste­for­sla­get fra no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en ikke tar hen­syn til geo­gra­fi på en måte vi me­ner er til­freds­stil­len­de, he­ter det fra par­ti­et i en presse­mel­ding tirs­dag kveld.

Par­ti­et me­ner Lindov inne­har alle kri­te­ri­ene som par­ti­et ser etter i en no­mi­na­sjons­pro­sess.

– Ah­med er et kron­ek­sem­pel på hva vi øns­ker at et so­sial­de­mo­kra­tis sam­funn skal in­ne­ba­ere av mu­lig­he­ter og re­sul­ta­ter. Ah­med har valgt å job­be for Ar­bei­der­par­ti­ets grunn­ver­di­er for­di, som han sier; «det er gjen­nom so­li­da­ri­tet, sam­hold og sam­ar­beid vi opp­når best re­sul­ta­ter for flest mu­lig.». Han kom til Kvi­nes­dal som flykt­ning fra Bos­nia. Han har gjen­nom hele sin ung­dom og voks­ne liv va­ert po­li­tisk ak­tiv for Ar­bei­der­par­ti­et og er sva­ert sam­funns­en­ga­sjert, ar­gu­men­te­rer Kvi­nes­dal Ar­bei­der­par­ti.

Kvi­nes­dal Ar­bei­der­par­ti opp­ly­ser vi­de­re at de har re­gist­rert at det er kom­met and­re for­slag til kan­di­da­ter enn Ka­ri Hen­rik­sen på første­plass på lis­ten (Ken­neth Mørk fra Lyng­dal, red.anm.) før stor­tings­val­get i 2021. De me­ner imid­ler­tid at Ka­ri Hen­rik­sen for­tje­ner til­li­ten og gir hen­ne første­plas­sen.

 ??  ?? Kvi­nes­dal Ar­bei­der­par­ti vil ha sin parti­le­der Ah­med Lindov på andre­plass på stor­tings­lis­ten før val­get i 2021.
Kvi­nes­dal Ar­bei­der­par­ti vil ha sin parti­le­der Ah­med Lindov på andre­plass på stor­tings­lis­ten før val­get i 2021.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway