Lister

PER HOM­PLAND

-

Bor: Kvi­nes­dal

Al­der: 73 år

Yr­ke: Er pen­sjo­nist. I til­legg ● til å va­ere en del av brann­ve­se­net i Kvi­nes­dal har han blant an­net job­bet på lig­nings­kon­tor.

Ak­tu­ell: Me­ner brann­bil­sjå­før ● Glenn Ivar Kna­be­nes all støt­te, og stil­ler seg sva­ert kri­tisk til bo­ten sjå­fø­ren fikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway