Lister

– Har brukt et par år på å kom­me opp igjen

Den 16 må­ne­der lan­ge sten­gin­gen av Lis­ter­vei­en fra tid­lig 2016 til vår­en 2017 pre­get Kiwi-bu­tik­ken på Far­sund sen­ter i fle­re år. Først nå fø­ler de at de er til­ba­ke der de skal va­ere.

- OLAV HOEL olav.hoel@lis­ter24.no

2019-regn­ska­pet for Far­sund Bu­tikk­sen­ter AS, som er drifts­sel­ska­pet bak Kiwi i Far­sund, vi­ser et re­sul­tat før skatt på 1,15 mil­lio­ner kro­ner og en om­set­ning på 57,8 mil­lio­ner kro­ner.

– Vi er vel­dig godt for­nøyd med det re­sul­ta­tet. Vi har brukt et par år på å kom­me opp igjen etter den an­leggs­fa­sen som var. Sam­ti­dig er re­sul­ta­tet et pro­dukt av en kjempe­inn­sats av alle de an­sat­te som står på dag ut og dag inn sju da­ger i uken, sier dag­lig le­der Jan Ter­je Nev­land til Lis­ter.

Over­skud­det kom­mer også godt med i for­hold til de vi­de­re pla­ne­ne de har på sen­te­ret langs Lis­ter­vei­en.

– Det er vik­tig at vi kom­mer oss dit vi skal va­ere for å kom­me vi­de­re med de pro­sjek­te­ne vi har en drøm om å få rea­li­sert, og som vi ser på som vik­tig med tan­ke på den vi­de­re ut­vik­lin­gen, sier Nev­land.

2019-regn­ska­pet dan­net iføl­ge Nev­land grunn­la­get for det nye par­ke­rings­an­leg­get som ble fer­dig­stilt tid­li­ge­re i år. Der­som 2020-re­sul­ta­tet blir som for­ven­tet, er pla­nen å gå vi­de­re til and­re fase i ut­vik­lin­gen av Far­sund sen­ter.

– Fase to in­ne­ba­erer å byg­ge et nytt Kiwi-bygg, og det er noe vi hå­per å kom­me i gang med til nes­te år, sier Nev­land.

For selv om man­ge be­drif­ter sli­ter i dis­se ko­ro­na-ti­der, er ikke det­te til­fel­let i sam­me grad i bu­tikk­bran­sjen.

– Selv om ko­ro­na­en er en fael ting, er vi hel­dig­vis i rett bran­sje i for­hold til den et­ter­som vi har opp­levd økt salg på grunn av at fle­re har holdt seg hjem­me og det har va­ert fle­re tu­ris­ter enn det plei­er å va­ere, spe­si­elt nors­ke tu­ris­ter. Vi er der­for godt for­nøyd med 2020 så langt, og ser lyst på res­ten av året, sier Nev­land.

 ?? FOTO: OLAV HOEL ?? Jan Ter­je Nev­land er for­nøyd med 2019-regn­ska­pet.
FOTO: OLAV HOEL Jan Ter­je Nev­land er for­nøyd med 2019-regn­ska­pet.
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway