Lister

– Kjempe­man­ge spen­nen­de his­to­ri­er

Far­sund kul­tur­sjef me­ner ut­stil­lin­gen på Nord­berg fort vil va­ere vik­tig for kom­mu­nens iden­ti­tet og tu­ris­me.

-

– Det er vel­dig fint at den blir her i Far­sund. Sam­lin­gen kun­ne blitt kjøpt opp el­ler split­tet. Det er klart at det er man­ge and­re som er in­ter­es­sert i den­ne kul­tu­ren, sier Far­sunds kul­tur­sjef Jan­ne Ka­thri­ne Leithe.

Kun­ne blitt split­tet

Ny­lig søk­te kul­tur­sje­fen om 100.000 fra Ag­der fyl­kes­kom­mu­ne. Mid­le­ne vil va­ere øre­mer­ket Lis­ta mu­se­um og skal gå til å løf­te fram en sam­ling knyt­tet til Det ame­ri­kans­ke Lis­ta.

Pla­nen er å gjø­re den tid­li­ge­re kom­man­dant­bo­li­gen på Nord­berg fort om til vis­nings­sted for den pri­va­te sam­lin­gen «Apart­ment no. 9/Brook­lyn lo­unge».

Sam­lin­gen spei­ler hvor­dan en norsk fa­mi­lie bod­de i USA i år 1947-1970, da ar­beids­ut­vand­rin­gen fra Lis­ta til USA var stor.

Mid­le­ne skal gå til til forsk­ning, for­mid­ling, for­valt­ning og for­ny­ing knyt­tet til sam­lin­gen. Leithe hå­per å få et­no­log Siv Ring­dal med på la­get slik at hun kan bi­dra med sin kom­pe­tan­se. Ring­dal har ut­gitt tre bø­ker om Det ame­ri­kans­ke Lis­ta.

– Som kunst­his­to­ri­ker vet jeg at vi ikke bare kan kjø­pe sam­lin­gen. Vi må også gjø­re noe med den. Det er et kre­ven­de ar­beid som mu­se­et er i gang med nå. Jeg tror det kan bli vel­dig spen­nen­de for kom­mu­nen, sier Leithe.

Vil ta tak i his­to­rie­ne

Kul­tur­sje­fen me­ner at det­te pro­sjek­tet vil va­ere vik­tig for kom­mu­nens sats­ning på kul­tur­tu­ris­me. Fram til nå har det va­ert pri­va­te ak­tø­rer og na­e­rings­liv som har løf­tet fram kul­tur­ar­ven knyt­tet til Det ame­ri­kans­ke Lis­ta.

– Det hand­ler om iden­ti­tet. Den ge­ne­ra­sjo­nen som dro til USA er i ferd med å dø ut. Og her

 ??  ?? Far­sunds kul­tur­sjef Jan­ne Ka­thri­ne Leithe gle­der seg til ut­stil­lin­gen åp­ner i kom­man­dant­bo­li­gen.
Far­sunds kul­tur­sjef Jan­ne Ka­thri­ne Leithe gle­der seg til ut­stil­lin­gen åp­ner i kom­man­dant­bo­li­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway