Lister

DET­TE ER SA­KEN

- ALEXANDRA INDSETH LANGEGARD

FAKTA∂

Ei­e­ren av sam­lin­gen had­de ikke mu­lig­het til å dri­ve for­mid­lin­gen vi­de­re, ● og ga Lis­ta mu­se­um til­bud om å kjø­pe sam­lin­gen.

Mu­se­et ba om hjelp, og for­mann­ska­pet be­vil­get 18. juni 100 tu­sen.

31. au­gust ble sam­lin­gen over­ført.

I sa­ken ble det frem­met at Far­sund kom­mu­ne skul­le søke til Ag­der fyl­kes­kom­mu­ne ● om mid­ler i etter­kant. er det kjempe­man­ge spen­nen­de his­to­ri­er som jeg får høre sta­dig vekk. Det ten­ker jeg at vi er nødt til å ta tak i. Nå, me­ner Lei­te.

Kom­man­dant­bo­li­gen er for ti­den un­der re­ha­bi­li­te­ring. Må­let er å få alt fer­dig­stilt i 2021.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway