Lister

En uvan­lig helt

-

Som sønn av en ens­lig mor, og med en IQ på 75 har For­rest Gump alle odds mot seg. Vi føl­ger den til­bake­stå­en­de gut­ten mens han snub­ler seg gjen­nom vik­ti­ge be­gi­ven­he­ter, og mø­ter noen av de mest be­tyd­nings­ful­le men­nes­ke­ne i ame­ri­kansk his­to­rie fra 1950 og frem til og med 70-åre­ne. Uten at han selv bi­drar med an­net enn naiv vel­vil­je og et godt hjer­te, blir han et klas­sisk ek­sem­pel på den ame­ri­kans­ke drøm­men som går i opp­fyl­lel­se. Fil­men ble be­løn­net med tret­ten Os­kar–no­mi­na­sjo­ner og vant blant an­net pri­sen for bes­te film. Se «For­rest Gump» søn­dag kl 21.00 el­ler tors­dag kl 22.45 på FEM.

ALLE ELSKER MARY

«The­re's So­met­hing About Mary.» Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1998. Over­be­vist om at Mary er hans sto­re kja­er­lig­het, lei­er Ted en pri­vat­de­tek­tiv for å fin­ne hen­ne. Dess­ver­re for Ted for­els­ker de­tek­ti­ven seg også i Mary. Med: Matt Dil­lon, Ca­me­ron Diaz, Ben Stil­ler, Chris El­liott. Re­gi: Bobby Far­rel­ly, Pe­ter Far­rel­ly.

TV3 lør­dag kl 21.30 / TV3 søn­dag kl 23.45 SKYGGESIDE­N

«Svi­nalängor­na.» Svensk dra­ma fra 2010. Le­ena må møte sin dø­en­de mor for førs­te gang i sitt voks­ne liv og ta et opp­gjør med sin tap­te barn­dom. Re­gi: Per­nil­la Au­gust. Med: Noomi Rapace, Ola Rapace, Te­hil­la Blad, Ou­ti Mäen­pää. Re­gi: Per­nil­la Au­gust.

NRK3 lør­dag kl 22.15 MORTDECAI

Bri­tisk-ame­ri­kansk ac­tion­ko­me­die fra 2015. Kunst­for­hand­le­ren Char­lie Mortdecai for­føl­ges av sin­te rus­se­re, bri­tis­ke MI5, sin ufat­te­lig lang­bein­te kone og en in­ter­na­sjo­nal ter­ro­rist i jak­ten på en glemt skatt. Med: John­ny Depp, Gwyneth Pal­trow, Paul Bet­ta­ny, Ewan Mc­gre­gor. Re­gi: Da­vid Koepp.

TV3 lør­dag kl 24.00 RYKTET GÅR

«Ru­mor Has It...» Ame­ri­kansk ro­man­tisk drama­ko­me­die fra 2005. Sa­ra rei­ser til San Fran­cis­co for å fin­ne man­nen som kan gi hen­ne in­for­ma­sjon om sitt opp­hav. Med: Jen­ni­fer Anis­ton, Ke­vin Cost­ner, Mark Ruf­fa­lo, Shir­ley Maclai­ne. Re­gi: Rob Rei­ner.

FEM søn­dag kl 17.55 / FEM tirs­dag kl 22.45 FOR­REST GUMP

Ame­ri­kansk dra­ma fra 1994. Med: Tom Hanks, Sal­ly Field, Ro­bin Wright Penn, Ga­ry Si­ni­se. Re­gi: Ro­bert Zemeckis.

Se om­ta­le. FEM søn­dag kl 21.00 / FEM tors­dag kl 22.30 EMPIRE STATE

Ame­ri­kansk dra­ma fra 2013. To barn­doms­ven­ner plan­leg­ger å rane et penge­trans­port­fir­ma, men en po­liti­mann er på spo­ret av dem. Med: Liam Hemsworth, Michael An­ga­ra­no, Dway­ne John­son. Re­gi: Di­to Mon­ti­el.

V4 søn­dag kl 21.00 / V4 tirs­dag kl 23.55

ved alt han vet, og leg­ger men­nes­ke­he­tens skjeb­ne i hans hen­der. Med: Tom Crui­se, Mor­gan Fre­eman, Ol­ga Kury­len­ko, Andrea Rise­bo­rough. Re­gi: Joseph Ko­sin­ski.

V4 man­dag kl 21.00 / V4 tors­dag kl 23.45 BREAKING IN

Ame­ri­kansk ac­tion­film fra 2018. Shaun og hans to barn skal ta seg av døds­boet til hans av­døde far, men de får snart be­søk av en gjeng inn­brudds­ty­ver. Med: Gab­ri­el­le Union, Bil­ly Bur­ke, Richard Ca­bral, Ajio­na Alexus. Re­gi: Ja­mes Mc­teigue.

FEM man­dag kl 21.30 INSIDE MAN

Ame­ri­kansk krim­dra­ma fra

2006. En po­liti­mann, en bank­ra­ner og en bank­mann går inn i for­hand­lin­ger etter at et bril­jant ran ut­vik­ler seg til en gis­sel­si­tua­sjon. Med: Den­zel Washing­ton, Cli­ve Owen, Wa­ris Ahlu­walia, Jo­die Fos­ter. Re­gi: Spike Lee.

FEM man­dag kl 23.25 THE MARTIAN

Ame­ri­kansk ac­tiond­ra­ma fra 2015. Etter å ha blitt for­latt un­der et opp­drag på Mars må in­ge­ni­ø­ren og bo­ta­ni­ke­ren Mark va­ere opp­finn­som for å over­le­ve til hjel­pen kom­mer. Med: Matt Damon, Jes­si­ca Chas­tain, Kris­ten Wiig, Jeff Da­ni­els. Re­gi: Rid­ley Scott.

V4 tirs­dag kl 21.00 CHAPPIE

Ame­ri­kansk ac­tion­thril­ler fra 2015. Når droi­den Chappie blir stjå­let og om­pro­gram­mert, blir han den førs­te ro­bo­ten med tan­ker og fø­lel­ser. Med: Sharl­to Cop­ley, Dev Pa­tel, Jo­se Pab­lo Can­til­lo, Hugh Jack­man. Re­gi: Neill Blom­kamp.

V4 ons­dag kl 21.00 SPIDER-MAN 2

Ame­ri­kansk ac­tion­even­tyr fra 2004. Pe­ter Par­ker bru­ker fort­satt sine kref­ter på be­kjem­pel­se av lov­brudd, men pri­vat­li­vet er ikke så en­kelt. Med: To­bey Ma­gui­re, Kir­sten Dunst, Ja­mes Fran­co, Al­fred Mo­lina. Re­gi: Sam Rai­mi.

V4 tors­dag kl 21.00

 ??  ??
 ??  ?? FILM: En bril­jant bank­ra­ner for­sø­ker å ut­fø­re det per­fek­te kupp.
FILM: En bril­jant bank­ra­ner for­sø­ker å ut­fø­re det per­fek­te kupp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway