Lister

Vil ha ga­ran­ti om sam­ar­beid før salg

Lin­des­nes kom­mu­ne vil sva­ert gjer­ne kjø­pe, men Lyng­dal kom­mu­ne vil ikke uten vi­de­re kvit­te seg med ak­sje­pos­ten sin i Man­dal Havn Strøm­s­vi­ka Hol­ding AS.

- TOM ARILD STØLE tom.arild@lis­ter24.no

– Vi har tid­li­ge­re et ved­tak på at vi ikke øns­ker å sel­ge. De­ret­ter fikk vi en hen­ven­del­se fra råd­man­nen i Lin­des­nes som øns­ket at vi tok opp sa­ken på nytt. Da var det imid­ler­tid ikke kom­met inn noen nye mo­men­ter, slik at vi ikke tok det vi­de­re. Så der står det nå, sier Lyng­dal-ord­fø­rer Jan Kris­ten­sen til Lis­ter.

Vil ha ga­ran­ti

Lin­des­nes og Kris­tian­sand kom­mu­ner er i slutt­fa­sen med tan­ke på å etab­le­re et fel­les kom­mu­nalt sel­skap for havn. For­hand­lin­ge­ne er slutt­ført og av­ta­len om havne­sam­ar­beid er til be­hand­ling i de re­spek­ti­ve havne­sty­rer.

Men et av vil­kå­re­ne i av­ta­len er at det kun er to ei­ere av det nye sel­ska­pet. For at av­ta­len skal bli rea­li­sert må der­for Lin­des­nes kom­mu­ne over­ta hele ei­er­ska­pet i Man­dal Havn Strøm­s­vi­ka Hol­ding AS fra tid­li­ge­re Aud­ne­dal kom­mu­ne, som nå ei­es av Lyng­dal kom­mu­ne.

Det vil ikke Lyng­dal kom­mu­ne uten vi­de­re va­ere med på. Kom­mu­nen ei­er 14,3 pro­sent av sel­ska­pet, som i sin tid var Aud­ne­dal sin del, og som fulg­te med i kom­mune­sam­men­slå­in­gen.

– Vi me­ner det lig­ger ver­di­er og frem­tid i å va­ere med­ei­ere i havne­sam­ar­bei­det som dis­ku­te­res mel­lom Lin­des­nes og Kris­tian­sand. Der­for vil vi ha en ga­ran­ti fra Lin­des­nes om at det blir et sam­ar­beid vest­over, sier Jan Kris­ten­sen.

Tors­dag var sa­ken oppe til ny be­hand­ling i kom­mune­sty­ret i Lin­des­nes kom­mu­ne.

Der ble det fat­tet føl­gen­de ved­tak: «Lin­des­nes kom­mu­ne vil ar­bei­de for vi­de­re ut­vi­del­se av havne­sam­ar­beid vest­over når Lin­des­nes kom­mu­ne får er­ver­vet Lyng­dal kom­mu­nes ak­sje­post i Man­dal Havn Strøm­s­vi­ka Hol­ding AS, og sam­ar­bei­det med Kris­tian­sand Havn er etab­lert.»

– Hå­per de sel­ger

Lin­des­nes-ord­fø­rer Even Tron­stad Sage­bak­ken (Ap) set­ter nå sin lit til at lyng­dø­le­ne sel­ger sin ak­sje­post, slik at av­ta­len med Kris­tian­sand kom­mu­ne kan ef­fek­tu­eres.

– Vår av­ta­le med Kris­tian­sand er al­le­re­de frem­for­hand­let, og skal opp til be­hand­ling først i havne­sty­ret og de­ret­ter til kom­mune­sty­ret. Det vik­tigs­te nå er få å på plass det in­ter­kom­mu­na­le sel­ska­pet. De­ret­ter øns­ker både Kris­tian­sand og vi å ut­vi­de med et sam­ar­beid med Lyng­dal. Vi hå­per vårt sis­te ved­tak i kom­mune­sty­ret er nok for å til­freds­stil­le lyng­dø­le­ne, sier Tron­stad Sage­bak­ken til Lis­ter24.

– Hva vil dere gjø­re hvis Lyng­dal ikke vil sel­ge li­ke­vel?

– Vi hå­per de sel­ger. El­lers øns­ker jeg ikke å sva­re på hy­po­te­tis­ke spørs­mål.

– Hvil­ken pris vil dere til­by?

– Det er ikke noe som tas i media.

– Sto­re in­ves­te­rin­ger

Det var kom­mu­ne­ne i den tid­li­ge­re Lin­des­nes-re­gio­nen som var ei­ere av Man­dal Havn Strøm­s­vi­ka Hol­ding AS, der Åse­ral og Aud­ne­dal eide 12,5 pro­sent hver. Mar­nar­dal, Lin­des­nes og Man­dal eide en fjerde­del hver.

Lyng­dal, som nå har slått seg sam­men med Aud­ne­dal, valg­te å be­nyt­te seg av audne­dø­le­nes op­sjon på å kjø­pe Åse­ral kom­mu­nes an­del. Lyng­dal kom­mu­ne har nå en to­tal ei­er­an­del i sel­ska­pet på 14,3 pro­sent.

Pla­nen er iføl­ge Lin­desnes­ord­fø­re­ren at det nye in­ter­kom­mu­na­le sel­ska­pet som nå skal etab­le­res skal leg­ge til ret­te for økt na­e­rings­are­al og ut­vik­ling av hav­na i Man­dal.

– Det er et sel­skap som vil stå over­for sto­re in­ves­te­rin­ger som skal va­ere med og ut­vik­le Strøm­s­vi­ka vi­de­re, slik at vi kan bru­ke havne­area­le­ne mer stra­te­gisk, i til­legg til å byg­ge opp kom­pe­tan­se på drift av havn. Det vil nep­pe lig­ge sa­er­lig med av­kast­ning i det­te sel­ska­pet frem­over, sier Even Tron­stad Sage­bak­ken.

Man­dals havn i Strøm­s­vi­ka, noen kilo­me­ter uten­for sen­trum, er delt inn i tre om­rå­der; den så­kal­te tøm­mer­kaia, et eget or­di­na­ert kai­om­rå­de og et om­rå­de for na­e­rings­are­al.

 ??  ??
 ?? FOTO: ALEXANDRA INDSETH LANGEGARD ?? Lyng­dal kom­mu­ne ei­er 14,3 pro­sent av ak­sje­ne i Man­dal Havn Strøm­s­vi­ka Hol­ding AS. Det­te er ak­sjer Lin­des­nes kom­mu­ne vil kjø­pe, men Lyng­dal sier nei.
FOTO: ALEXANDRA INDSETH LANGEGARD Lyng­dal kom­mu­ne ei­er 14,3 pro­sent av ak­sje­ne i Man­dal Havn Strøm­s­vi­ka Hol­ding AS. Det­te er ak­sjer Lin­des­nes kom­mu­ne vil kjø­pe, men Lyng­dal sier nei.
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway