Lister

Fort­satt Lis­ter-do­mi­nans

-

Lør­dag fikk In­gunn Foss (60) fra Lyng­dal for­ny­et til­lit som Ag­der Høy­res liste­topp foran nes­te års stor­tings­valg. Men det var in­gen selv­føl­ge at det skul­le bli sånn. Tid­li­ge­re i høst ga lo­kal­la­ge­ne i Kris­tian­sand og Ven­ne­sla til kjen­ne at de hel­ler vil­le støt­te kris­tian­san­de­ren Aase Marthe J. Hor­rig­mo (38) som liste­topp. Men i hel­gen var det imid­ler­tid in­gen tvil. Den tid­li­ge­re lyng­dals­ord­fø­re­ren, som er in­ne i sin and­re pe­rio­de på Stor­tin­get, ble fak­tisk valgt av et en­stem­mig no­mi­na­sjons­møte.

Det ser der­med ut til at det kan bli fort­satt Lis­ter-do­mi­nans på Ag­der-ben­ken på Stor­tin­get også i nes­te pe­rio­de. Om enn ikke like stor som i inne­va­eren­de pe­rio­de. Flekke­f­ja­e­rin­gen Gis­le Mei­nin­ger Saud­land (34) får tro­lig for­ny­et til­lit på Frp-lis­ta. Hans ar­ges­te ut­ford­rer, tid­li­ge­re man­dals­ord­fø­rer og stats­sek­reta­er Alf Erik An­der­sen (47) er fore­slått på andre­plass og er til­freds med det. Der­med blir det in­gen kamp­vo­te­ring på de­res no­mi­na­sjons­møte til hel­gen.

I for­ri­ge uke ble det klart at Ken­neth Mørk fra Lyng­dal ikke nåd­de opp som ut­ford­rer til stor­tings­re­pre­sen­tant Ka­ri Hen­rik­sen (64) fra Kris­tian­sand om første­plas­sen på Ar­bei­der­par­ti­ets lis­te. Men Kai Stef­fen Øs­ten­sen (25) fra Far­sund kap­ret andre­plas­sen på lis­ta og kan va­ere den som sør­ger for at Ag­der-ben­ken fyl­les med tre re­pre­sen­tan­ter fra Lis­ter-re­gio­nen også nes­te pe­rio­de. Auf’eren har mar­kert seg bå­de parti­po­li­tisk og som le­der av Ag­der bispe­dømme­råd, og er så­gar truk­ket frem som et frem­ti­dig stats­råds­emne. Hans på­gangs­mot og po­li­tis­ke pondus tross ung al­der blir vik­tig for Ap i valg­kam­pen. En an­nen lyng­døl som vil va­ere med i sam­me kamp er Solveig Skaug­voll Foss (23) som top­per Ag­der SVS lis­te. Også hun kan ha re­el­le mu­lig­he­ter. Det er ikke mer enn to pe­rio­der si­den had­de fast plass på tin­get.

En som tro­lig må se langt et­ter stor­tings­plass er Hans Fr. Grø­van (67). Han sa først nei til re­no­mi­na­sjon for KRF for å vike plass for parti­le­der Kjell In­golf Rop­stad, og sik­re par­ti­ets prak­sis om lik kjønns­for­de­ling på topp. Han om­be­stem­te seg, et­ter å ha blitt over­talt av fle­re lo­kal­lag her vest. Men den tid­li­ge­re lyng­dals­ord­fø­re­ren ble vra­ket av no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en. Lo­kal­lag i vest­fyl­ket vil fort­satt ha ham på andre­plass. Men om det blir benke­for­slag og kamp­vo­te­ring på no­mi­na­sjons­mø­tet i kveld, er det slett ikke sik­kert at han vil vin­ne mot Jor­unn Gle­ditsch Los­si­us fra Lil­le­sand. At par­ti­ets fyl­kes­le­der, Kvi­nes­dal-ord­fø­rer Per Sver­re Kvin­laug i til­legg sa nei til liste­plass, gjør at KRF lo­kalt vil få en tøff valg­kamp. Og ta­per de man­ge stem­mer her vest, kan kam­pen mot sperre­gren­sen bli eks­tra vans­ke­lig.

❞ Det ser der­med ut til at det kan bli fort­satt Lis­ter-do­mi­nans på Ag­der-ben­ken Stor­tin­get også i nes­te pe­rio­de.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway