Lister

Be­hol­der skole­til­bud

Et en­stem­mig Hoved­ut­val­get for ut­dan­ning og kom­pe­tan­se (HUK) gikk i mot fyl­kes­ad­mi­ni­stra­sjo­nens for­slag om å leg­ge ned medi­er og kom­mu­ni­ka­sjon ved Flekke­fjord vi­dere­gå­en­de sko­le.

-

– Det er flott å se at det er bred po­li­tisk enig­het om å be­hol­de da­gens til­bud ved Flekke­fjord vi­dere­gå­en­de sko­le, for­tel­ler Ing­rid Wil­liam­sen (Frp) fra Far­sund, som sit­ter i HUK.

Før møte ble det kjent at po­si­sjo­nen (Høy­re, Kris­te­lig Folke­par­ti,

Frem­skritts­par­ti­et og Par­ti­et De Krist­ne) øns­ket å be­hol­de lin­jen ved den vi­dere­gå­en­de sko­len. Ar­bei­der­par­ti­et, Sen­ter­par­ti­et og So­sia­lis­tisk Ven­stre­par­ti vil­le også be­hol­de skole­til­bu­de­ne i Lis­ter-re­gio­nen.

– Vi øns­ker å ta vare på sko­le­ne i dis­trik­te­ne. Det leg­ger ikke det­te for­sla­get fra ad­mi­ni­stra­sjo­nen opp til, sa Fred­rik Jen­sen fra Ar­bei­der­par­ti­et.

Fore­slo ned­leg­gel­se

Fyl­kes­ad­mi­ni­stra­sjo­nens fore­slo å leg­ge ned medi­er og kom­mu­ni­ka­sjon ved Flekke­fjord vi­dere­gå­en­de sko­le.

– Det er fore­slått dra­ma­tis­ke kutt i Flekke­fjord. Det var ikke len­ge si­den man opp­da­ter­te ut­styr og bygg da man flyt­tet lin­jen fra Kvi­nes­dal til Flekke­fjord. Det har gjort inn­trykk alle til­bake­mel­din­ge­ne vi har fått fra ele­ver og an­sat­te, sa le­der av HUK, Ru­ne André Sør­tveit Fru­støl (Krf) da ut­val­get be­hand­let sa­ken tirs­dag.

And­re stu­die­til­bud som man

FAK­TA

øns­ket og fjer­ne el­ler end­re var VG2 tøm­rer og VG1 Res­tau­ran­tog mat­fag og VG2 Hel­seser­vice­fag ved Flekke­fjord vi­dere­gå­en­de sko­le avd. Kvi­nes­dal. Men alle dis­se til­bu­de­ne skal be­hol­des inn­til vi­de­re.

Nytt til­bud

Sam­ti­dig opp­ret­ter man også VG2 mur/be­tong ved Ei­lert Sundt avd. Lyng­dal.

– Jeg er vel­dig glad for at op­po­si­sjo­nen vil­le støt­te det for­sla­get. Det­te er noe na­e­rings­li­vet og NHO har sagt at de øns­ker og tren­ger det­te. Jeg vil un­der­stre­ke at vårt for­slag om skole­struk­tur skal gjel­de i hele øko­nomi­pla­nen fram til 2024. Nå må sko­le­ne og kom­mu­ne­ne job­be sam­me for å opp­rett­hol­de sø­ker­tal­le­ne, sier Wil­liam­sen til Lis­ter24.

Wil­liam­sen sier kom­mu­nen og sko­le­ne nå må sam­ar­bei­de for å opp­rett­hol­de til­bu­de­ne i fram­ti­den.

– De må sam­men til­rette­leg­ge for at la­e­rin­ger får nød­ven­dig prak­sis. Po­li­ti­ker­ne vi­ser med det­te for­sla­get at vi er opp­tatt av sko­le­ne i dis­trik­te­ne, sier hun.

Fin­ne pen­ger

Ved å leg­ge ned skole­til­bud i Ag­der la fyl­kes­ad­mi­ni­stra­sjo­nen opp til å spa­re 5 mil­lio­ner i 2021, 12 mil­lio­ner i 2022 og 15 mil­lio­ner i 2023.

– Hvor skal de­re fin­ne dis­se pen­ge­ne nå?

– Sko­le er vel­dig vik­tig for Frp. Det har vi også lagt opp til i vårt for­slag. Vi har inn­dek­ning for det­te. Blant an­net øns­ker vi å kut­te i pen­ge­ne til kul­tur­eli­ten i sen­tra­len strøk. Det gjel­der for ek­sem­pel fyl­kes­kom­mu­nens til­skudd til Kil­den. Nå skal vi snak­ke sam­men med res­ten av par­ti­ene som er i po­si­sjon, sier hun til Lis­ter.

 ?? FOTO: THO­MAS GRØNVOLD ?? Et en­stem­mig Hoved­ut­val­get for ut­dan­ning og kom­pe­tan­se gikk i mot fyl­kes­ad­mi­ni­stra­sjo­nens for­slag.
FOTO: THO­MAS GRØNVOLD Et en­stem­mig Hoved­ut­val­get for ut­dan­ning og kom­pe­tan­se gikk i mot fyl­kes­ad­mi­ni­stra­sjo­nens for­slag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway