Lister

Rea­ge­rer på for­sla­get om fritt skole­valg

-

Re­gje­rin­gen fore­slår fritt skole­valg for ele­ver ved vi­dere­gå­en­de sko­ler. Kai Stef­fen Øs­ten­sen (Ap) fra Far­sund og hans par­ti er ikke im­po­nert.

– Re­gje­rin­gen øns­ker at ele­ver skal ha fle­re mu­lig­het til å vel­ge hva slags vi­dere­gå­en­de sko­le de skal be­gyn­ne på enn det man­ge har i dag, sier kunn­skaps- og in­te­gre­rings­mi­nis­ter Guri Mel­by i en presse­mel­ding.

I fjor send­te re­gje­rin­gen to mo­del­ler for fritt skole­valg ut på hø­ring. Det er Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet som får i opp­drag å lage den nye mo­del­len. Di­rek­to­ra­tet

skal job­be i tett dia­log med KS og fyl­kes­kom­mu­nen.

– Med ut­gangs­punkt i inn­spil­le­ne skal det la­ges en ny mo­dell som gjør at ele­ve­ne får et fri­ere skole­valg, sier Mel­by.

Ar­bei­der­par­ti­et er ikke im­po­nert over for­sla­get. Fyl­kes­ad­mi­ni­stra­sjo­nen har gitt fag­li­ge ar­gu­men­ter for at ka­rak­ter­ba­sert opp­tak kan føre til ster­ke­re se­gre­ge­ring, stør­re for­skjel­ler i sko­len og økt fra­fall, me­ner de.

– Et vik­tig prin­sipp for Ar­bei­der­par­ti­et er at du skal kun­ne ta vi­dere­gå­en­de ut­dan­ning i naer­he­ten av der du bor. Med ka­rak­ter­ba­sert opp­tak vil man ri­si­ke­re at ele­ver må flyt­te ut av re­gio­nen for å ta den ut­dan­nin­gen de øns­ker. Jeg vil at ele­ve­ne i den Vest­re De­len av Ag­der har va­rier­te til­bud ved de vi­dere­gå­en­de sko­le­ne. Ar­bei­der­par­ti­et me­ner der­for at det bes­te vi kan gjø­re for ele­ve­ne er å sik­re at ele­ve­ne får et godt ut­dan­nings­til­bud også i dis­trik­te­ne og job­be for at fle­re gjen­nom­fø­rer vi­dere­gå­en­de sko­le. Ka­rak­ter­ba­sert opp­tak er en av­spo­ring og en ideo­lo­gisk kamp fra høyre­si­den som ikke har ele­ve­nes bes­te i fo­kus, sier Kai Stef­fen Øs­ten­sen fra Far­sund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway