Lister

Sten­ger li­ke­vel ikke for be­søk et­ter ha­er­verk

Ei­er­ne av Steins­vik­bua om­be­stem­te seg om sten­ging av dag­styr-hyt­ta.

- LARS ERIK LAR­SEN lars.erik@lis­ter24.no

Steins­vik­bua ble res­tau­rert i sam­ar­beid med grunn­ei­er Leif Rei­nert­sen og Lis­ter fri­lufts­råd i sam­ar­beid med Miljø­di­rek­to­ra­tet og Flekke­fjord Spa­rebank. Tan­ken var å ha en hyt­te som alle tur­gå­er­ne kun­ne be­nyt­te seg av for en pau­se el­ler å søke ly for va­er og vind.

Men man­dag ble avi­sen opp­ringt om at det var slutt på til­bu­det et­ter ha­er­verk.

– Det er snakk om fle­re epi­so­der. Det er brent bål på bor­de­ne, noen har kjørt mo­ped in­ne i hyt­ta og det er til og med kas­tet sand inn. Rett og slett ha­er­verk. Med tan­ke på eks­tra­ar­bei­det og det at kos­ter oss pen­ger å fik­se opp, ser vi nå in­gen an­nen mu­lig­het enn å sten­ge for fle­re be­søk, sier Lars Er­ling Rei­nert­sen, sønn av Leif Rei­nert­sen.

– Vi kan ikke hol­de på å leg­ge ned så mye tid på en hyt­te som noen øde­leg­ger hver gang vi fikser opp igjen, fort­sat­te han.

Rei­nert­sen sy­nes det var kje­de­lig at si­tua­sjo­nen er blitt som den er blitt.

– Det er vel­dig synd at noen få skal få øde­leg­ge for så man­ge.

Tirs­dag mor­gen end­ret si­tua­sjo­nen seg et­ter at de som sto bak det sis­te til­fel­let av ha­er­verk har ord­net opp.

– Da blir det frem­de­les åpent for all­men­he­ten, men vi er i sterk tvil om ha­er­ver­ket har stop­pet, skri­ver Rei­nert­sen i epost til Lis­ter.

 ?? FOTO: PRI­VAT ?? Fle­re til­fel­ler av ha­er­verk i Steins­vik­bua.
FOTO: PRI­VAT Fle­re til­fel­ler av ha­er­verk i Steins­vik­bua.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway