Lister

Had­de mel­lom 1,4 og 2,4 i pro­mil­le

22-årin­gen som er til­talt i Snar­te­mo­sa­ken skal ha hatt en al­ko­hol­kon­sen­tra­sjon i blo­det på mel­lom 1,4 og 2,4 da Dai­sy May Tran (28) ble på­kjørt og drept.

- TOM ARILD STØ­LE tom.arild@lis­ter24.no

Det kom fram i Lis­ter ting­rett tirs­dag, da en sak­kyn­dig fra Folke­helse­in­sti­tut­tet (FHI) for­klar­te seg, iføl­ge NRK Sør­lan­det.

Hu­kom­mel­ses­tap?

Til­tal­te har i ret­ten nek­tet straff­skyld. Han hev­der at han had­de va­ert på fest i Åse­ral kvelden før ulyk­ken på Ure­stad­vei­en på Snar­te­mo natt til 2. juni i fjor. Han har for­klart at han på fes­ten drakk en del sprit, og at han ikke hus­ket noe mer fra kvelden og nat­ten før han våk­net opp i sin egen seng ved 09-ti­den mor­ge­nen et­ter.

28 år gam­le Dai­sy May Tran og hen­nes venn­in­ne ble ved 03.30-ti­den den ak­tu­el­le nat­ten på­kjørt i Ure­stad­vei­en. Tran døde mer el­ler mind­re mo­men­tant av ska­de­ne hun på­dro seg, mens hen­nes venn­in­ne på­dro seg al­vor­li­ge ska­der i ulyk­ken.

De to kvin­ne­ne had­de del­tatt på en dug­nad i for­kant av en fes­ti­val på en gård i naer­he­ten, hvor det had­de va­ert fest i ti­me­ne før den skjebne­svang­re ulyk­ken.

Den sak­kyn­di­ge fra FHI sa i ret­ten tirs­dag at det er mind­re enn 50 pro­sent sjan­se for at til­tal­te kan ha hatt et full­sten­dig hu­kom­mel­ses­tap da ulyk­ken skjed­de.

Fun­net un­der til­hen­ger

I ting­ret­ten tirs­dag kom det også fram at Dai­sy May Tran ikke kun­ne ha over­levd på­kjør­se­len, selv om hun had­de fått rask første­hjelp. I ret­ten er det tid­li­ge­re kom­met fram at de to kvin­ne­ne som ble på­kjørt ble fun­net av ven­ner to ti­mer et­ter at på­kjør­se­len fant sted.

Retts­me­di­si­ner Per Hoff-ol­sen la fram ob­duk­sjons­rap­por­ten i Lis­ter ting­rett tirs­dag, og for­klar­te at den 28 år gam­le kvin­nen en­ten døde mo­men­tant el­ler få mi­nut­ter et­ter på­kjør­se­len.

Hoff-ol­sen for­klar­te også at det er mest sann­syn­lig at hun ble på­kjørt og ikke over­kjørt av et kjøre­tøy, men at man ikke kun­ne si noe sik­kert om det­te.

Det ble iføl­ge NRK Sør­lan­det

også kjent i ret­ten tirs­dag at Dai­sy May Tran ikke kan ha klart å be­ve­ge seg i noen sa­er­lig grad et­ter å ha blitt på­kjørt. Til det var ska­de­ne på kvin­nen for sto­re.

28-årin­gen ble fun­net del­vis lig­gen­de un­der en til­hen­ger, helt i kan­ten av vei­ba­nen da Dai­sys venn­in­ne kom til be­visst­het og de to ble fun­net to ti­mer et­ter hen­del­sen.

Elek­tro­nis­ke be­vis

På­tale­myn­dig­he­ten har i ret­ten lagt fram en rek­ke be­vis for at den til­tal­te 22-årin­gen var i Snar­te­mo-om­rå­det på det tids­punk­tet da ulyk­ken skjed­de. Til­tal­tes te­le­fon var i be­ve­gel­se i bil bå­de før og et­ter ulyk­ken.

De elek­tro­nis­ke spo­re­ne vi­ser også at til­tal­tes pulsklokke mål­te en puls på mel­lom 140 og 143 på ulyk­kes­tids­punk­tet, da 22-årin­gen selv hev­der at han lå hjem­me og sov.

På­tale­myn­dig­he­ten har i ret­ten lagt fram be­vis for at til­tal­tes te­le­fon var i Snar­te­mo-om­rå­det i ni mi­nut­ter, i pe­rio­den fra klok­ken 03.22 til 03.31 før den re­tur­ner­te til til­tal­tes bo­pel i høy has­tig­het.

På­tale­myn­dig­he­ten me­ner å kun­ne be­vi­se at 22-årin­gen kjør­te på de to kvin­ne­ne på vei til en burs­dags­fest på en hyt­te i naer­he­ten av der hvor på­kjør­se­len fant sted. På­tale­myn­dig­he­ten teori er at til­tal­te kjør­te på kvin­ne­ne, snud­de bi­len og kjør­te til­ba­ke til egen bo­pel i stor fart.

På kjøre­tu­ren hjem skal 22-årin­gens bil iføl­ge Lis­ter24s be­reg­nin­ger hatt en gjen­nom­snitts­fart på over 90 kilo­me­ter i ti­men.

De elek­tro­nis­ke spo­re­ne in­di­ke­rer også at til­tal­tes te­le­fon klok­ken 03.28 ulyk­kes­nat­ten skal ha va­ert fra­kob­let bi­lens blueto­oth­sys­tem i en pe­rio­de på 22 se­kun­der.

Pro­se­dy­rer

22-årin­gens forsvarer, ad­vo­kat Be­rit The­re­se Knud­sen me­ner på­tale­myn­dig­he­ten kun har lagt fram in­di­si­er, og ikke di­rek­te, fel­len­de be­vis. Hun har tid­li­ge­re sagt at hun vil leg­ge ned på­stand om fri­fin­nel­se for sin kli­ent.

Retts­sa­ken går nå mot en av­slut­ning. Tors­dag skal ak­tor, po­liti­ad­vo­kat Hel­lek Rue og bi­stands­ad­vo­ka­te­ne Jor­unn Ka­rin Inge­bret­sen og Gunnar Stok­ke ha sine av­slut­nings­pro­se­dy­rer. Det vil da blant an­net bli kjent hvor stor straff på­tale­myn­dig­he­ten me­ner 22-årin­gen skal ha. Man­dag skal forsvarer Be­rit The­re­se Knud­sen ha sin av­slut­nings­pro­se­dy­re.

 ?? FOTO: TOM ARILD STØ­LE ?? Ret­tens med­lem­mer på be­fa­ring i Ure­stad­vei­en ved Snar­te­mo for snaue to uker si­den, hvor ulyk­ken skjed­de natt til 2. juni 2019. Foran står ak­tor, po­liti­ad­vo­kat Hel­lek Rue. Mar­kø­ren til venst­re vi­ser ste­det hvor Dai­sy May Tran (28) ble fun­net død et­ter ulyk­ken.
FOTO: TOM ARILD STØ­LE Ret­tens med­lem­mer på be­fa­ring i Ure­stad­vei­en ved Snar­te­mo for snaue to uker si­den, hvor ulyk­ken skjed­de natt til 2. juni 2019. Foran står ak­tor, po­liti­ad­vo­kat Hel­lek Rue. Mar­kø­ren til venst­re vi­ser ste­det hvor Dai­sy May Tran (28) ble fun­net død et­ter ulyk­ken.
 ??  ?? Dai­sy May Tran (28) fra Frank­ri­ke, som var bo­satt i Stav­an­ger, ble på­kjørt og drept i Ure­stad­vei­en ved Snar­te­mo natt til søn­dag 2. juni 2019.
Dai­sy May Tran (28) fra Frank­ri­ke, som var bo­satt i Stav­an­ger, ble på­kjørt og drept i Ure­stad­vei­en ved Snar­te­mo natt til søn­dag 2. juni 2019.
 ?? FOTO: TOM ARILD STØ­LE ?? Ak­tor, po­liti­ad­vo­kat Hel­lek Rue skal hol­de sin av­slut­nings­pro­se­dy­re i Lis­ter ting­rett.
FOTO: TOM ARILD STØ­LE Ak­tor, po­liti­ad­vo­kat Hel­lek Rue skal hol­de sin av­slut­nings­pro­se­dy­re i Lis­ter ting­rett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway