Lister

Fle­re ele­ver an­meldt et­ter volds­hen­del­se

- LARS ERIK LAR­SEN lars.erik@lis­ter24.no

Fle­re ung­doms­skole­ele­ver ble an­meldt et­ter volds­hen­del­se ved Far­sund ung­doms­sko­le.

Det vi­ser et do­ku­ment som Lis­ter har fått del­vis inn­syn i. Av det som ikke er slad­det av kom­mu­nen, kom­mer det fram at det var man­dag 26. ok­to­ber at en elev har blitt an­gre­pet av and­re ele­ver uten­for Far­sund ung­doms­sko­le et­ter skole­tid.

– Det er en sak vi ser al­vor­lig på, sier rek­tor Met­te Heim­dal til Lis­ter.

Hun øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken vi­de­re ut­over at det er sko­len selv som har tatt ini­tia­tiv til an­mel­del­sen, som ble sendt til po­li­ti­et av råd­mann Stå­le Man­ne­råk Kongs­vik.

Sko­len har holdt mø­ter med fore­sat­te et­ter hen­del­sen. Av ved­legg som er sendt til po­li­ti­et er blant an­net en film av hen­del­sen. Hvor­vidt over­fal­let var plan­lagt el­ler ikke, kom­mer ikke fram av inn­hol­det som ikke er slad­det som Lis­ter har fått inn­syn i.

Ele­ven som ble an­gre­pet kom fra det uten sto­re fy­sis­ke ska­der, får Lis­ter opp­lyst.

Kom­mu­nal­sjef Ei­nar Buø sier hen­del­sen er uak­sep­ta­bel.

– Bå­de det som skjed­de og at det ble fil­met er uak­sep­ta­belt. Vi har null­to­le­ran­se for den slags og sa­ken er an­meldt.

– Er du skremt over hen­del­sen?

– Mest skuf­fet. In­gen skal opp­fø­re seg sånn.

Etter­forsk­nings­le­der Kjell Ar­ne San­dal sier at sa­ken an­ses å va­ere fer­dig etter­fors­ket.

– Fire ele­ver har va­ert in­ne til av­hør mis­tenkt for å ha ut­øvd vold mot en per­son et­ter en uover­ens­stem­mel­se. Sa­ken er sendt vi­de­re til på­tale­ju­rist.

– Hvor­dan opp­lev­de du ung­dom­me­ne i av­hø­re­ne?

– Det vir­ket for meg som om ung­dom­me­ne som var in­volvert i hen­del­sen har for­stått al­vo­ret i si­tua­sjo­nen.

 ?? FOTO: OLAV HO­EL ?? Elev skal ha blitt an­gre­pet av and­re ele­ver uten­for Far­sund ung­doms­sko­le et­ter skole­tid.
FOTO: OLAV HO­EL Elev skal ha blitt an­gre­pet av and­re ele­ver uten­for Far­sund ung­doms­sko­le et­ter skole­tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway