Lister

– Bur­de va­ert po­li­tisk be­hand­let

– Jeg har full for­stå­el­se for den men­nes­ke­li­ge si­den i «Luft­slot­tet»-sa­ken, men jeg sy­nes kom­mu­nens frem­gangs­måte bur­de va­ert po­li­tisk be­hand­let først.

- BJØRN HO­EL bjorn@lis­ter24.no

Det sier Frps for­mann­skaps­re­pre­sen­tant Ing­rid Wil­liam­sen.

– Jeg er ri­me­lig sik­ker på hva sva­ret had­de blitt. Sam­ti­dig er jeg redd for at fle­re vil kre­ve sam­me be­hand­ling, at sa­ken kan ska­pe pre­se­dens, sier hun.

Hun føy­er sam­ti­dig til at hun sy­nes det­te er en used­van­lig vans­ke­lig sak.

Tok ini­tia­ti­vet

Ord­fø­rer Arnt Abra­ham­sen opp­ly­ser at det var han selv, i sam­råd med ad­mi­ni­stra­sjo­nen, som tok ini­tia­tiv til at kom­mu­nen skul­le over­ta den mye om­tal­te «Luft­slot­tet», i Van­se. Men alt­så uten at han så nød­ven­dig­he­ten at sa­ken ble po­li­tisk be­hand­let.

Han be­grun­ner ini­tia­ti­vet med at en inn­byg­ger, alt­så Yvon­ne Loùa, var satt i en vans­ke­lig si­tua­sjon.

– Vi kan ikke sit­te og se på at en av våre inn­byg­ge­re blir sit­ten­de i en slik si­tua­sjon som Loùa. Men hvis det blir en po­li­tisk be­hand­ling av det­te, så skal jeg ta det, sier Abra­ham­sen.

Luft­slot­tet

Lør­dag skrev Lis­ter at kom­mu­nen nå skal over­ta «Luft­slot­tet» i Skolle­voll­går­den i Van­se. Tid­li­ge­re ei­er Erik Frøys­nes er dømt til å er­stat­te over 2,2 mil­lio­ner kro­ner til Yvon­ne Loùa. Loùas ad­vo­kat me­ner imid­ler­tid at Frøys­nes ikke har pen­ger.

– Fryk­ter du at fle­re, med lig­nen­de his­to­ri­er, vil gjø­re det sam­me?

– Ja, det er ikke uten­ke­lig. Det får vi even­tu­elt vur­de­re fra sak til sak. I den­ne sa­ken men­te vi det var rik­tig å gri­pe inn, sier Abra­ham­sen.

Som kjent tok Loùa opp start­lån fra Far­sund kom­mu­ne, med god hjelp av Erik Frøys­nes. Når har kom­mu­nen ut­talt at man vil skjerpe inn ru­ti­ne­ne når det gjel­der start­lån.

Har for­stå­el­se

Ed­mund Sta­ve, som re­pre­sen­te­rer Høy­re i for­mann­ska­pet, sier til avi­sen at han har for­stå­el­se for ord­fø­re­rens re­ak­sjon i den­ne sa­ken.

– For det førs­te har man jo den men­nes­ke­li­ge si­den her. Jeg er glad for at den ska­de­lid­te har fått hjelp. Men et an­net po­eng er jo at kom­mu­nen nok ser at det har va­ert gjort en dår­lig jobb med å ut­be­ta­le det­te start­lå­net, uten at fer­dig­at­test fore­lig­ger. Jeg har jo fått noen re­ak­sjo­ner på at det­te fak­tisk er skatte­be­ta­ler­nes pen­ger, un­der­stre­ker Sta­ve.

På spørs­mål om han tror det vil bli et rush av folk med lig­nen­de er­fa­rin­ger, som nå vil be kom­mu­nen om hjelp, sva­rer han kon­tant nei.

– Det tror jeg ikke. Dess­uten har jo kom­mu­nen i ut­gangs­punk­tet over­tatt et lån og en lei­lig­het, som de an­ta­ke­lig på et tids­punkt skal av­hen­de igjen. Hvor dyrt det­te blir for kom­mu­nen, blir vel først klart når den skal sel­ges vi­de­re, sier Sta­ve.

 ?? FOTO: MO­NA WIKØREN ?? Frps Ing­rid Wil­liam­sen fryk­ter at den sis­te ut­vik­lin­gen i «Luft­slot­tet»sa­ken kan ska­pe pre­se­dens.
FOTO: MO­NA WIKØREN Frps Ing­rid Wil­liam­sen fryk­ter at den sis­te ut­vik­lin­gen i «Luft­slot­tet»sa­ken kan ska­pe pre­se­dens.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway