Lister

Må trap­pe opp inn­sat­sen for uni­ver­sell ut­for­ming av tog­sta­sjo­nar

-

I dag er 127 av 334 jern­bane­sta­sjo­nar til­gjen­ge­le­ge for rulle­stol­bru­ka­rar. Av des­se er ber­re 31 uni­ver­selt ut­for­ma. Det er på høg tid at det blir la­ga ein lang­sik­tig plan, slik at tog­til­bo­det blir til­gjen­ge­leg for alle.

Tog er ein av dei mest ef­fek­ti­ve må­ta­ne å rei­se på man­ge sta­der i lan­det. Det er òg meir miljø­ven­leg enn bå­de bil og fly. At men­nes­ke med ned­sett funk­sjons­evne blir stengt ute frå ein reise­måte dei fles­te tek for gitt, er ein stor urett. Vi øns­ker å rei­se kjapt og miljø­ven­leg, på lik lin­je med alle and­re.

En­kel­te mei­ner at det bør set­tast inn mid­ler­ti­di­ge til­tak på util­gjen­ge­le­ge sta­sjo­nar. Det­te vil vi åt­va­re mot. Mid­ler­ti­di­ge løy­sin­gar er ikkje nød­ven­dig­vis bil­le­ge for sam­fun­net, og kan bli ei kvile­pute mot å gjen­nom­føre end­rin­gar som gir full uni­ver­sell ut­for­ming.

Uni­ver­sell ut­for­ming kos­tar, men er ei nød­ven­dig in­ves­te­ring. Opp­gra­de­rin­gar til uni­ver­sell ut­for­ming skjer ber­re når tog­sta­sjo­na­ne uan­sett må bli ut­betra. Når re­gje­ring og stor­ting ikkje set av til­strek­ke­le­ge mid­lar til å opp­gra­de­re stør­re de­lar av in­fra­struk­tu­ren, er det­te eit ut­trykk for at like­stil­ling ikkje er vik­tig. Det er ikkje vik­tig nok at alle har like­ver­dig til­gang til ei av dei vik­ti­gas­te trans­port­te­nes­te­ne. Om sty­res­mak­te­ne mei­ner al­vor med at men­nes­ke med ned­sett funk­sjons­evne skal kun­ne bru­ke tog like lett som kven som helst, held det ikkje med kort­sik­ti­ge pla­nar. Vi mei­ner di­for at det må ut­ar­bei­dast ein plan av jern­bane­di­rek­to­ra­tet, som Sam­ferdsle­de­par­te­men­tet løf­tar i re­gje­rin­ga, som Stor­tin­get løy­ver mid­lar til, og som Bane Nor kan set­te ut i li­vet. Det for­te­ner kli­ma­et, og alle vi som øns­ker å bi­dra ved å rei­se med tog.

Ma­ri­an­ne Knud­sen,

Lei­ar i Noregs Han­di­kap­for­bunds Ung­dom

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway