Lister

Vil ha hele Lis­ter med på di­gi­tal de­mon­stra­sjon

Som et al­ter­na­tiv til fy­sis­ke sam­lin­ger til støt­te for bar­na i flykt­ninge­lei­ren Mo­ria på Les­vos, øns­ker lo­ka­le ild­sje­ler å de­mon­stre­re di­gi­talt.

- BJØRN HO­EL bjorn@lis­ter24.no

Først­kom­men­de lør­dag skul­le det va­ert en lands­om­fat­ten­de mar­ke­ring, med fo­kus på bar­na som be­fin­ner seg i den mye om­tal­te flykt­ninge­lei­ren Mo­ria, på den gres­ke øya Les­vos. Det skul­le va­ert holdt, ta­ler, ap­pel­ler, kryd­ret med kul­tu­rel­le inn­slag og så vi­de­re, også lo­kalt. Men ko­ro­na­si­tu­sjo­nen har vans­ke­lig­gjort den­ne ty­pen ar­ran­ge­men­ter.

– Vi har følt oss litt mak­tes­løse. Men så var det ei venn­in­ne i Lyng­dal som kom med en idé om at det kun­ne va­ere fint å få til noe di­gi­talt i Lis­ter-re­gio­nen, sier Han­ne Venne­bo Tur­øy.

Nett­ar­ran­ge­ment

Hun og Ma­ria Abra­ham­sen Øst­has­sel har der­for tatt ini­tia­tiv til nett­ar­ran­ge­men­tet «Lis­ter de­mon­stre­rer for Mo­ria», på Face­bo­ok.

– For vi vil gjer­ne ha med hele Lis­ter, sky­ter Ma­ria Abra­ham­sen Øst­has­sel inn.

På den må­ten me­ner ini­tia­tiv­ta­ker­ne at folk kan de­mon­stre­re på en smitte­venn­lig måte, ved at folk i re­gio­nen for ek­sem­pel kan å gå ut i sine egne naer­om­rå­der.

– Det kan va­ere i ha­gen, på ter­ras­sen, på leke­plas­sen, og så vi­de­re. Heng ut red­nings­ves­ter, barne­sko og barne­kla­er. Ta bil­de av din ut­stil­ling, del på so­sia­le medi­er og bruk hashtag­ge­ne: #eva­kuer­mo­ri­a­n­å­lis­ter, #eva­kuer­barna­framo­ri­anå #50erik­kenok­lis­ter, for­kla­rer de to da­me­ne.

Kul­tu­rel­le inn­slag

I til­legg opp­ford­rer de folk til å dele kul­tu­rel­le inn­slag på ar­ran­ge­men­tets egen Face­bo­ok-side. Det kan va­ere et sang­inn­slag, et dikt, en li­ten film, ei teg­ning. Bå­de voks­ne og barn kan va­ere med på det­te.

– Vi i Lis­ter vil vise vår støt­te den­ne lør­da­gen, når hele Nor­ge de­mon­stre­rer for Mo­ria. 7.500 barn li­der i umen­nes­ke­li­ge og utryg­ge for­hold, i en flykt­ninge­leir uten mu­lig­het til å få dek­ket helt grunn­leg­gen­de be­hov. De fry­ser. De er red­de. Og hele ver­den står og ser på, vekt­leg­ger Øst­has­sel og Tur­øy.

De pe­ker sam­ti­dig på at per­soner som ikke er på so­sia­le medi­er også kan va­ere med å de­mon­stre­re, som å leg­ge ut red­nings­ves­ter og sko, på syn­li­ge ste­der, som for ek­sem­pel i ha­gen el­ler and­re ute­om­rå­der.

– Fei­ge

De me­ner dess­uten at re­gje­rin­gen er feig og at den fra­skri­ver seg an­svar, ved at man for­ut­set­ter at et visst an­tall land først må ved­ta at de vil ta imot barn fra Mo­ria, før Nor­ge gjør det.

– Vi sy­nes det er feigt. Og hva er 50 barn, som de har sagt at kan kom­me til Nor­ge? Det er jo bare top­pen av is­fjel­let, og knapt nok det. Re­gje­rin­gens svar på fol­kets opp­rop har til nå va­ert å etter­ly­se lang­sik­ti­ge løs­nin­ger. Den hu­ma­ni­ta­ere kri­sen er så pre­ka­er at den kre­ver en umid­del­bar løs­ning. Po­li­ti­ker­ne må rea­ge­re og hand­le nå, opp­ford­rer de.

❞ Vi har følt oss litt mak­tes­løse

Han­ne Venne­bo Tur­øy

 ??  ??
 ?? FOTO: BJØRN HO­EL ?? Han­ne Venne­bo Tur­øy og Ma­ria Abra­ham­sen Øst­has­sel vil ha med folk fra hele re­gio­nen på de­mon­stra­sjo­nen.
FOTO: BJØRN HO­EL Han­ne Venne­bo Tur­øy og Ma­ria Abra­ham­sen Øst­has­sel vil ha med folk fra hele re­gio­nen på de­mon­stra­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway