Lister : 2020-11-26

MENINGER : 37 : 37

MENINGER

37 meninger Lister Torsdag 26. november 2020 som jobber mot Gigabitmål­et. Geografi – alle bedrifter og innbyggere må med. Regjeringe­ns ambisjoner må ikke bare sette krav til kapasitet, men også tilnaermet full dekning (98 prosent) med høykapasit­ets bredbånd i både by og land. Myndighete­nes egne undersøkel­ser viser at vi har en jobb å gjøre, saerlig når vi setter krav til kapasitet. Teknologi – fortsatt åpen tilnaermin­g. Det eneste sikre med framtiden er at vi ikke kjenner den. Det er i dag flere ulike teknologil­øsninger, enten det er mobil, fiber eller bruk av satellitte­r. Staten må vaere tydelig på rammer og ytelseskra­v, men med en teknologin­øytral tilnaermin­g som støtter viktige innovasjon­sprosesser. Koronasitu­asjonen, norsk konkurrans­ekraft eller distriktsu­tvikling. Vi trenger en rask utbygging av høyhastigh­ets bredbånd både i by og land. Vi kan håpe det går politikk i det – for valgåret 2021. ❞ Vi trenger en rask utbygging av høyhastigh­ets bredbånd både i by og land Cecilie Bjelland, Samfunnsbe­driftene ❞ At Senterpart­iet fullstendi­g overser dette poenget er underlig