SE PÅ KUNST­VERK

AV DEN MO­DER­NE SORTEN …

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Hong Kong - By­vand­ring med gate­kunst 175 kr; klook.com

Gate­kuns­ten i Hong Kong tok ikke av før i 2014, da en or­ga­ni­sa­sjon ved navn HK Walls be­gyn­te å knyt­te til seg kunst­ne­re og til­del­te dem veg­ger som var lov­lig å de­ko­re­re. I dag kan du få en ti­mes lang by­vand­ring som vi­ser deg en rek­ke gate­kunst­verk av in­ter­na­sjo­nalt an­er­kjen­te graf­fi­ti­kunst­ne­re. Et av de førs­te som duk­ker opp un­der vand­rin­gen, er kan­skje by­ens mest be­røm­te vegg­ma­le­ri: lag på lag med sjab­long­trykk la­get av by­ens egen kunst­ner, Alex Croft (over til venst­re). Det skal fore­stil­le Kow­loon Wal­led City, et tett be­fol­ket til­holds­sted for pro­sti­tu­er­te, gam­ble­re og stoff­mis­bru­ke­re. Ak­ti­vi­te­ten der var kon­trol­lert av ki­ne­sis­ke kri­mi­nel­le gjen­ger, så­kal­te tria­der, fram til om­rå­det ble jev­net med jor­da i 1994. «Det re­pre­sen­te­rer en livs­stil som er vel­dig an­ner­le­des enn i dag», sier Alex. «For­tel­lin­ge­ne om hva som skjed­de bak de mu­re­ne, blitt fort­satt for­talt – det var en lov­løs plass der po­li­ti­et ikke all­tid kom le­ven­de til­ba­ke hvis de nær­met seg. Jeg trod­de ikke at ma­le­ri­et skul­le stå så len­ge, men siden jeg mal­te det, har det har brakt meg lyk­ke.»

… EL­LER DEN TRA­DI­SJO­NEL­LE

Hel­dig­vis for ny­be­gyn­ner­ne leg­ger ikke tra­di­sjo­nell ki­ne­sisk ma­ler­kunst med blekk og pen­sel vekt på fo­to­gra­fisk pre­si­sjon. «Vi er ikke så opp­tatt av de­tal­je­ne», for­kla­rer kunst­læ­rer Caro­le Le­ung. «Vi vil bare ha tak i to ting: form og ån­de­lig­het. Hvor­dan ma­ler du ån­de­lig­het?» Det er et spørs­mål hun tar for seg i kunst­ti­me­ne, der kurs­del­ta­ker­ne ska­per sitt eget kunst­verk som de kan ta med seg hjem. Caro­le un­der­vi­ser i et in­timt ate­li­er i Wan Chai, med lav­mælt spansk gi­tar­mu­sikk i bak­grun­nen og så man­ge kop­per oo­long­te du øns­ker. Kurs­del­ta­ker­ne læ­rer for­skjel­li­ge må­ter å stry­ke pen­se­len på og hvor­dan man på nenn­somt vis ma­ler bam­bus­skudd og bla­der kun med svart blekk. De får også en inn­fø­ring i det medi­ta­ti­ve ved den­ne tra­di­sjons­rike kuns­ten. Kunst­for­men stam­mer fra det 5. år­hund­ret e.kr., og Caro­le øns­ker å hol­de den i live ved å dele den kunn­ska­pen hun fikk av sin læ­rer, Shum Wing Kwong. «Han gikk bort i fjor, men no­ta­te­ne hans er gode som gull», for­tel­ler hun. «Jeg vil vi­dere­for­mid­le hans kunn­skap, men også mo­der­ni­se­re kuns­ten ved å til­fø­re mer far­ge.» Hen­nes egne vak­re ma­le­ri­er hen­ger på veg­ge­ne og vit­ner om hva som er mu­lig å få til – skjønt det kan ta litt mer enn de til­mål­te to ti­me­ne. Ki­ne­sisk male­kurs 300 kr; klook.com

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.