EN DAG I DET FRI

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Hong Kong -

MED YNDE …

Wil­liam Ng og Pando­ra Wu har opp­da­get hem­me­lig­he­ten for å hol­de seg evig ung, og de for­tel­ler den gjer­ne vi­de­re. «Jeg er 80 år gam­mel», sier Wil­liam med et glis. Han har ak­ku­rat le­det en økt med tai chi på en ste­ken­de het mor­gen, uten spor av svette­drå­per. «Å tre­ne tai chi hol­der deg ung», for­kla­rer han. «Pando­ra er over 70. Det er helt utro­lig! Hun er som en ma­gi­ker.» Den ele­gan­te kamp­spor­ten har rik­tig­nok sak­te be­ve­gel­ser, men Wil­liams ele­ver tre­ner alle musk­le­ne i krop­pen, sam­ti­dig som de må ha full kon­sen­tra­sjon. Det kan hen­de de får kon­takt med noe dy­pe­re i seg selv. Hvis vi skal tro Wil­liam, kan det være for­di de ro­li­ge be­ve­gel­se­ne ska­per har­mo­ni og ba­lan­se i hele krop­pen, som blod­sir­ku­la­sjo­nen og for­døy­el­ses­sys­te­met. Wil­liam og Pando­ra har tai chi-tre­ning i en park ved kai­en tre mor­ge­ner i uken. De tar of­te med litt kung fu og qi gong også, som jo også er hel­het­li­ge og lang­som­me øvel­ser. De for­tel­ler at det ikke bare er for å hol­de kropp og sjel frisk – de øns­ker også å hol­de liv i en tra­di­sjon. «Tu­ris­ter som kom­mer til Hong Kong, vil opp­le­ve ki­ne­sisk kul­tur», sier Wil­liam. Hel­dig­vis for fram­ti­di­ge tu­ris­ter har han sin egen livs­elik­sir som hol­der ham gå­en­de. «Jeg stop­per ikke før Gud sier han vil møte meg!» sier han med en barn­lig lat­ter.

… EL­LER PENGESPILL

Det er søn­dag etter­mid­dag, og det er så varmt og fuk­tig i luf­ten at man knapt or­ker å be­ve­ge seg. Tan­ken på sports­li­ge an­stren­gel­ser vir­ker helt van­vit­tig i den­ne var­men. Li­ke­vel er det dét tu­sen­vis av fans og spil­le­re er kom­met for å se. Vi er på heste­vedde­løp på Sha Tin vedde­løps­bane. Heste­vedde­løp har vært ar­ran­gert i Hong Kong siden 1841, opp­rin­ne­lig som en sport for eli­ten i den bri­tis­ke ko­lo­ni­en, men det tok ikke lang tid før det ut­vik­let seg til en po­pu­lær folke­sport for res­ten av by­ens be­folk­ning. Nå har Sha Tins tri­bu­ne en ka­pa­si­tet på 85 000 – og den fyl­les opp uten pro­ble­mer ved ki­ne­sisk nytt­år. Da skal det nem­lig være sær­lig lykke­brin­gen­de å spil­le på hest. Når løps­start nær­mer seg, be­gyn­ner gam­le menn å gå rast­løst rundt, spyt­te og ras­le md sports­avi­sen og ku­pon­ge­ne sine. Luk­ten av si­ga­rett­røyk er in­tens og alle­steds­nær­væ­ren­de, og in­gen kla­rer helt å stå stil­le. Man kan mer­ke en ner­vøs stem­ning over hele are­na­en. Så er de en­de­lig i gang. Folke­meng­den er helt stil­le, helt til hes­te­ne og jockey­ene når fram til de siste hund­re me­ter­ne. Da be­gyn­ner alle å rope og skri­ke. Idet hes­te­ne nær­mer seg mål­stre­ken, skri­ker de ut num­me­ret på hes­ten de har ved­det på. Num­mer fire – Boom­ing De­light – ryk­ker plut­se­lig framover og kom­mer først i mål. Folke­meng­den er delt: Noen ban­ner, and­re hyt­ter med ne­ven. Vin­ner­ne går inn for å hen­te ge­vins­ten.

Wil­liam Ng un­der­vi­ser i tai chi ved klokke­tår­net Tsim Sha Tsui (55 kr; 7.30–9.00, man­dag, ons­dag og fre­dag)

Inn­gang til Sha Tin vedde­løps­bane kos­ter 11 kr; hkjc.com

Kevin EG Perry

kjøp­te en skred­der­sydd dress på Simp­son Sin Tailor. Siden har han knapt tatt den av seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.