2. Tra­ver­se City

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Langs Innsjøene - Byen og nær­om­rå­det om­fav­ner inn­sjø­en og byr på uni­ke sanse­inn­trykk, der vi­nen og det tra­di­sjo­nel­le kul­tur­land­ska­pet i Michi­gans størs­te vin­re­gion pre­ger ut­sik­ten.

HALV­PAR­TEN AV TI­DEN gla­ner vi ut av vin­du­et», sier Bob Be­gin og hum­rer mens han rus­ler langs vin­ran­ke­ne sam­men med dat­te­ren Ma­rie-chan­tal. Bob tul­ler, men det er lett å for­ta­pe seg i sy­net foran oss: sla­ke bak­ker med vin­ran­ker, frukt­ha­ger, eike­trær og mørke­røde lå­ver, og den enor­me Michi­gan­sjø­en i bak­grun­nen.

Fa­mi­li­ens vin­gård, Chateau Chan­tal, er en av nes­ten 40 vin­går­der som lig­ger spredt på de to halv­øy­ene Old Mis­sion og Le­e­la­n­au, rett oven­for Tra­ver­se City, en ro­lig by ved inn­sjø­en. Be­lig­gen­he­ten er svært guns­tig for vin­pro­duk­sjon – ste­det be­fin­ner seg på 45. bredde­grad – det gjør også Bor­deaux – og de sla­ke ås­si­de­ne og det kla­re, kjø­li­ge van­net gir et per­fekt tem­pe­rert mikro­kli­ma.

«Det er et helt spe­si­elt styk­ke land», sier Ma­rie-chan­tal om om­rå­det på Old Mis­sion­halv­øya. Hun og fa­ren er i gang med å in­spi­se­re den be­gyn­nen­de blomst­rin­gen på vin­stok­ke­ne. Nav­net på øya stam­mer fra de førs­te mi­sjo­næ­re­ne som bo­sat­te seg her på 1830-tal­let. For for­eld­re­ne hen­nes var ste­det sånn sett per­fekt; de var tid­li­ge­re prest og non­ne. Da Bob var gutt, job­bet han på fa­mi­lie­går­den og hå­pet en gang å kun­ne dri­ve går­den vi­de­re. «Men pap­pa had­de stør­re planer; han had­de ikke tenkt å dyr­ke hve­te», sier Ma­rie-chan­tal. «Han vil­le pluk­ke opp den bi­bels­ke for­bin­del­sen.» Jords­mon­net her er ide­elt for dyr­king av fruk­ti­ge, aro­ma­tis­ke hvit­vins­dru­er. Som de fles­te i nær­he­ten spe­sia­li­se­rer de seg på ries­ling, men dyr­ker også pi­not blanc, char­don­nay og noen røde dru­er. I 2016 ble des­sert­vi­nen de­res, la­get av dru­er som har fryst på vin­stok­ken, ser­vert i Det hvi­te hus.

Det var et over­mo­dent, an­er­kjen­nen­de nikk til del­sta­tens kva­li­tets­vin, hvis be­røm­mel­se sak­te, men sik­kert har økt siden 70-tal­let. I dag høs­ter vi­nen pri­ser og får nye fans ver­den over. I lø­pet av de siste ti åre­ne har Michi­gans vi­n­om­rå­de blitt dob­belt så stort, og tu­ris­ter val­far­ter langs vin­sti­ene som tråk­ler seg gjen­nom en­ger og lands­byer i om­rå­det rundt Tra­ver­se City. Michi­gan har et helt unikt «ter­roir». «Land­ska­pet er hele ti­den i end­ring – det er det som er så vak­kert», sier Ma­rie-chan­tal. «Vi har fire dra­ma­tis­ke års­ti­der her, og det ska­per ny­an­ser i vi­ne­ne. Du får ald­ri noen re­pri­se – hvert år kom­mer det noe nytt.»

Hos vin­pro­du­sen­ten Left Foot Char­ley lig­ger mye av den sam­me livs­an­sku­el­sen til grunn. «Det­te er de enes­te vin­stok­ke­ne våre!» sier Bryan Ul­brich og pluk­ker en duf­t­en­de blomst fra en av de to vin­ran­ke­ne ved inn­gan­gen. Han etab­ler­te seg for 13 år siden og er den enes­te i Tra­ver­se City. Selve byen er som tatt ut av en ro­man­tisk film, full av pas­tell­far­ge­de, små hus med ve­ran­da og flagg, ispedd en og an­nen bu­tikk og et gal­le­ri. In­ne i den åpne og ly­se ba­ren sit­ter kun­de­ne og no­te­rer tenk­somt mens de nip­per til vin fra 18 uli­ke vin­går­der i dis­trik­tet – alle tap­pet hos Bryan. Vi­ne­ne er fra små, uav­hen­gi­ge vin­går­der uten egen pro­duk­sjon, og her får vi­ne­ne de­res mod­nes på eike­fat i en fin, gam­mel kjel­ler.

«De els­ker ar­bei­det, og de els­ker vi­nen – noen gan­ger vet jeg ikke hva de els­ker mest», sier Bryan og tar en slurk av en gyl­len ries­ling. Han er født i Il­li­nois og ble så be­tatt av dis­trik­tets vin at han flyt­tet til Tra­ver­se City og åp­net Left Foot Char­ley. «Jeg sy­nes Michi­gans hvit­vi­ner er vel så in­ter­es­san­te som hvil­ken som helst an­nen hvit­vin», sier Bryan. «Vi fø­rer dag­bok over vær- og klima­for­hold, hva som skjed­de det året. Hver flas­ke er en tids­kap­sel.»

Dra 16 mil sør­over (rundt to ti­mer) for å kom­me til Lu­ding­ton Sta­te Park, el­ler velg den pit­to­res­ke ru­ten M22 (30 min. len­ger) gjen­nom sko­gen og langs inn­sjø­en.

Far Bob Be­gin og dat­ter Ma­rieChan­tal Da­le­se er en­ga­sjert i vin­går­den sin, Chateau Chan­tal.

Alle gode ting er tre på Chateau Chan­tal. Venst­re Tra­ver­se City er be­rømt for sine vik­to­ri­ans­ke hus. Høy­re Man­ge av de over­byg­de bro­ene i Michi­gan er fre­de­de na­sjo­nal­skat­ter. Syk­kel­tur på vin­sti­en langs halv­øya Le­e­la­n­au. Venst­re Du kan ha pri­vat sel­skap på Left Foot Char­leys 125 år gam­le rom. Høy­re År­gangs­vin på Left Foot Char­ley . En mei­e­ri­gård fra tid­lig på 1900-tal­let i nær­he­ten av Tra­ver­se City. Midt­en Bryan Ul­brich i Left Foot Char­leys vin­kjel­ler. Høy­re By­ens skog­fe­er sør­ger for at bar­na blir opp­tatt av og glad i na­tu­ren

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.