4. Ma­di­son

USAS «mei­eri­del­stat» kan skil­te med noen av lan­dets bes­te hånd­la­ge­de os­ter og sjo­ko­la­der. Ho­ved­sta­den har mat på hjer­nen, og er vel verdt å ta en stopp for.

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Langs Innsjøene -

DET ER EN STIL­LE MOR­GEN i sen­trum av Ma­di­son. Fug­le­ne små­kvit­rer i trær­ne rundt kup­pe­len på del­stats­par­la­men­tet mens bi­le­ne sneg­ler seg for­bi. Noen få skritt unna, i oste­bu­tik­ken Fro­ma­gi­na­tion, er det stør­re ak­ti­vi­tet: Kun­de­ne strøm­mer inn, kik­ker på os­ter og til­be­hør og pra­ter med inne­ha­ve­ren Ken Mon­tele­one. En stam­kun­de har lyst på noe nytt, men vet ikke hva. «Vil du prø­ve gou­da­en?» spør Ken, går bort til et oste­hjul og skjæ­rer av en bit. På dis­ken lig­ger fris­tel­se­ne tett i tett; rau­se oste­hjul, noen er gule som løve­tann, and­re er mar­mo­rert og min­ner om bjørke­stam­mer. Bak glas­set lig­ger sto­re styk­ker myk, blå­hvit ost spek­ket med dill og chi­pot­le.

Fro­ma­gi­na­tion er en av man­ge bu­tik­ker som sel­ger hånd­verks­pro­du­sert mat i Ma­di­son. Den hip­pe uni­ver­si­tets­byen lig­ger på en land­stri­pe mel­lom to inn­sjø­er og er ho­ved­sta­den i Wis­con­sin, den fro­di­ge del­sta­ten som for­sy­ner sto­re de­ler av USA med mei­eri­pro­duk­ter.

«Før trod­de man at Wis­con­sin ikke la­get hånd­la­get ost», sier Ken. «Nå kom­mer folk lang­veis­fra for å få tak i det – det er som å dra til Na­pa Val­ley og hamst­re vin.» Ken har sine aner i Co­lo­ra­do og åp­net bu­tik­ken for ti år siden. Selv om han har et godt ut­valg av uten­lands­ke os­ter, er han mest stolt over de mer enn 100 uli­ke lo­ka­le os­te­ne. «Vi har fan­tas­tis­ke går­der her, som har gått i arv i ge­ne­ra­sjo­ner. Du kan vir­ke­lig kjen­ne sma­ken av bloms­te­ne som kua har bei­tet på, og du vet at produsentene leg­ger en ge­nuin om­sorg i pro­duk­te­ne.»

En­ga­sje­men­tet rundt kort­reis­te mat­va­rer be­gyn­te for len­ge siden i Ma­di­son, som var en pio­ner i be­ve­gel­sen Fra jord til bord. Det er spe­si­elt ty­de­lig i det gam­le in­du­s­tri­om­rå­det på øst­si­den av byen. I lø­pet av de siste 20 åre­ne har det for­vand­let seg til et blomst­ren­de res­tau­rant­strøk. Ma­di­son Eats Tours til­byr tu­ris­te­ne et rul­len­de ete­gil­de med guide Je­ni­na Mel­la om bord. De stop­per på noen av de bes­te spise­ste­de­ne, blant an­net Al­che­my, som ser­ve­rer sand­wich­er av lo­kal­pro­du­sert, mykt sur­deigs­brød og søt­po­tet med hef­tig jala­peño-syl­te­tøy. Så er det den ne­on­be­lys­te Tex Tubb’s Ta­co Palace, med hu­sets egen hot­te salsa. På Choco­la­te­ri­an kjen­ner inne­ha­ver Le­an­ne Cor­dis­co nav­net på hver ku som har le­vert melk til hen­nes kunst­styk­ker: blan­ke sjo­ko­la­der, klis­ne ka­ker og «styg­ge cookies» med hak­ket sjo­ko­la­de og seig toffee.

By­ens mikro­bryg­ge­ri­er er også i sterk vekst – godt for­ank­ret i de lan­ge tra­di­sjo­ne­ne, ak­ku­rat som yste­ri­ene. Man­ge av inn­byg­ger­ne i Wis­con­sin har tys­ke el­ler tsjek­kis­ke for­fed­re, og før for­buds­ti­den lå del­sta­ten på topp i øl­bryg­ging. Nå er en ny ge­ne­ra­sjon hånd­bryg­ge­re i ferd med å set­te Wis­con­sin til­ba­ke på øl­kar­tet. Med seg på la­get har de den lo­ka­le grei­nen av Hop He­ad Tours, som tar øl­tørs­te med på syk­kel­tur til ste­der som Next Door Brewing Com­pany. De pro­du­se­rer små kvan­ta øl med smak av la­ven­del og fers­ken­blomst. Nes­te stopp er det glu­ten­frie bryg­ge­ri­et Alt Brew og Ale Asylum, der Hat­ha­way Dil­ba og kom­pa­ni bru­ker kun fire in­gre­di­en­ser, i tråd med den tys­ke ren­hets­lo­ven av 1516. De har fle­re va­ria­sjo­ner av år­gang­søl på fat. Det vir­ker som om in­no­va­sjon lig­ger i Ma­di­sons DNA. «Folk her er vel­dig sam­men­svei­set og nys­gjer­ri­ge, og in­ter­es­sert i at ting er bære­kraf­tig. Vi vil være de førs­te som prø­ver ut nye ting», sier Hat­ha­way. «Res­tau­rant­mil­jø­et her er det mest in­ter­es­san­te jeg har sett noe sted i mitt liv.”»

Mor­ge­nen gryr over det 100 år gam­le del­stats­par­la­men­tet i sen­trum av Ma­di­son. Kjør 24 mil sør­øst for å kom­me til Midt­ves­tens størs­te me­tro­pol, Chi­ca­go.

Sjo­ko­la­de­cookies med va­nilje­smør­krem fra Choco­la­te­ri­an. Venst­re Fro­ma­gi­na­tions Ken Mon­tele­one. Høy­re En oste­tal­ler­ken med Fro­ma­gi­na­tions Wis­con­sin-os­ter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.