5. Chi­ca­go

Sett kurs for sky­skra­pe­rens føde­by, og ta natte­li­vet til nye høy­der på tak­ba­rer med stor­slått ut­sikt og standup­show med ly­sen­de ta­len­ter.

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Langs Innsjøene -

CHI­CA­GO LIG­GER I start­gro­pa på ro­ute 66, og man­ge har star­tet den le­gen­da­ris­ke road­tri­pen her. Men å kjø­re til «The Win­dy City» (den vind­ful­le byen) kan også være nes­ten ma­gisk. Sil­hu­et­ten av sky­skra­pe­re duk­ker plut­se­lig opp i ho­ri­son­ten, som i en pop-up­bok. Tår­ne­ne i Art de­co-stil står tett – enor­me Tet­ris-lik­nen­de blok­ker – som mo­nu­men­ter over mo­der­ne ar­ki­tek­tur­his­to­rie.

Chi­ca­go reis­te seg bok­sta­ve­lig talt fra as­ken etter en om­fat­ten­de stor­brann i 1871 og ble den per­fek­te leke­grin­den for da­ti­dens vi­sjo­næ­re ar­ki­tek­ter. I dag, nes­ten 150 år se­ne­re, står de mek­ti­ge fa­sa­de­ne, be­tong­bu­ene og speil­glas­se­ne som et sym­bol på in­ge­ni­ør­mes­sig over­dri­vel­se. Blant byg­nin­ge­ne fin­ner vi ver­dens førs­te sky­skra­per (Ho­me In­su­ran­ce Buil­ding fra1885) og den en gang ver­dens høy­es­te (Wil­lis Tow­er fra 1973). Mel­lom byg­nin­ge­ne ren­ner den tur­ki­se Chi­ca­go­el­ven – nok en in­ge­ni­ør­bragd, da man i 1900 klar­te å snu elve­strøm­men ved hjelp av slu­ser, slik at det rene van­net fra Michi­gan­sjø­en kun­ne ren­ne gjen­nom byen.

Den ny­es­te tren­den i Chi­ca­go er kule tak­ba­rer på top­pen av sky­skra­per­ne. På Apogee blan­der mik­solo­ge­ne cock­tai­ler med spi­se­li­ge bloms­ter, tør­ket frukt og som­mer­fug­ler av pa­pir­tyn­ne kjeks, ser­vert i hånd­blås­te glass. Og på LH Rooftop kan du nyte drin­ken mens sola går ned over Chi­ca­go­el­ven og mør­ket sti­ger opp fra sky­skra­per­ne som om de var et juv.

Den bes­te ut­sik­ten får du fra ær­ver­di­ge Sig­na­tu­re Lounge i 97. eta­sje på John Han­cock Cen­ter. Når sola står lavt over ho­ri­son­ten, nip­per gjes­te­ne til en Old Fashio­ned som glø­der som rav i kvelds­ly­set, mens fa­mi­li­er tar sel­fi­er foran de sto­re pa­no­rama­vin­du­ene. Hvert vin­du ram­mer inn et by­bil­de: De man­ge sky­skra­per­ne som står tett sam­men, tra­fik­ken som fly­ter på kryss og tvers langt der nede, de grøn­ne lun­ge­ne med par­ker og stren­der langs Michi­gan­sjø­en.

Selv om vann­hul­le­ne (bok­sta­ve­lig talt) leg­ger lis­ta høyt, er natte­li­vet på bak­ken li­ke­vel på høyden. Chi­ca­go er ko­mi­ker­nes Hol­ly­wood – det er her fram­ti­dens håpe­ful­le stjer­ner in­nen ko­mikk, standup og im­pro­vi­sa­sjons­ko­me­die kom­mer for å vise seg fram. Ta­len­te­ne ut­vik­les i en uen­de­lig meng­de klub­ber, sa­ler, ba­rer og bak­rom.

«Jeg kom­mer ikke på noen an­nen by som har så man­ge mu­lig­he­ter for scene­ar­tis­ter», sier ko­mi­ker Ja­mi­son Webb, etter å ha små­pra­tet med kol­le­ga Rashawn Scott back­sta­ge på Second City. Ko­miklub­ben og impro-sko­len er be­rømt, men lig­ger godt gjemt. «Folk er her for moro skyld, og for å få mu­lig­he­ten til å fei­le, vokse, lære og bru­ke ti år på å bli litt bed­re.»

Det er ti år siden Flo­ri­da-man­nen Ja­mi­son kom hit førs­te gang. I kveld spil­ler han sam­men med Rashawn og fire and­re i show­et « The Win­ner of Our Dis­con­tent» , en rei­se i den ame­ri­kans­ke psy­ken gjen­nom po­li­tis­ke vepse­bol og rare sket­sjer. Her hyl­ler de blant an­net Trump-kri­ti­ker og se­na­tor Maxi­ne Wal­ters og har­se­le­rer med Down­ton Ab­bey. Til slutt im­pro­vi­se­rer de etter for­slag fra sa­len.

Det er to ti­mer med mye lat­ter, og det kan godt ten­kes at vi får et blikk inn i fram­ti­den. Man­ge av ar­tis­te­ne på Second City hå­per å kom­me seg vi­de­re til TV- pro­gram­mer som Sa­tur­day Night Live. Sko­len har tid­li­ge­re fost­ret stjer­ner som Jo­an Ri­vers, Bill Mur­ray og Ti­na Fey. «Det er utro­lig at det som be­gyn­te som en li­ten ka­ba­ret­sce­ne, nå har blitt tone­an­gi­ven­de for USAS komi­bran­sje», sier Ja­mi­son. «Jeg fø­ler at jeg bæ­rer fak­ke­len vi­de­re til nes­te ge­ne­ra­sjon.» Drøm­men har gått i opp­fyl­lel­se for beg­ge. «Det fø­les fort­satt uvir­ke­lig», sier Rashawn. «Jeg er en del av histo­ri­en – og det er en ære.» Mi­nut­ter se­ne­re spret­ter de fram på den ne­on­be­lys­te sce­nen, og det er tid for å være både spy­dig og smi­dig.

Ut­sikt over Chi­ca­go mot sør, fra ut­kikks­eta­sjen på John Han­cock Cen­ter, to eta­sjer un­der Sig­na­tu­re Lounge. Sophie Mcgrath leng­ter etter et glass med sitt nye fa­vo­ritt­øl, Li­vacious, fra bryg­ge­ri­et Next Door Brewings.

Cock­tai­ler på Sig­na­tu­re Lounge. Høy­re Ko­mi­ker­ne Ja­mi­son Webb og Rashawn Scott på Second City.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.