EN KJAPP TUR TIL CO­LOS­SE­UM

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Roma -

Hvor mye du enn prø­ver å unn­gå de størs­te tu­rist­fel­le­ne i Ro­ma, er det én be­rømt at­trak­sjon du ikke kom­mer uten­om. Det eld­gam­le mo­nu­men­tet Co­los­se­um har en his­to­rie som får det til å gå kaldt ned­over ryg­gen din. Her ut­kjem­pet gla­dia­to­re­ne sine dø­de­li­ge kam­per, og vil­le dyr ble slup­pet løs på fan­ger, alt mens en blod­tørs­tig folke­meng­de jub­let og skrek. Nå, 2000 år se­ne­re, er Co­los­se­um en av Ita­lias mest be­søk­te tu­rist­at­trak­sjo­ner med over fire mil­lio­ner be­sø­ken­de år­lig.

HISTO­RISK KORTVERSJON

Are­na­en med 50 000 se­ter var Ro­mas førs­te og størs­te per­ma­nen­te amfi­tea­ter. Det ble be­stilt i 72 e.kr. og fer­dig­stilt i 80 e.kr. I nes­ten fem hund­re år ble det brukt til over­då­di­ge, po­pu­læ­re fore­stil­lin­ger for å mar­ke­re vik­ti­ge merke­da­ger el­ler mi­li­tæ­re sei­re. Gla­dia­tor­kam­per ble ulov­lig på 400-tal­let e.kr, men vill­dyr­kam­per fort­sat­te til midt­en av 500-tal­let e.kr.

Etter Ro­mer­ri­kets fall lå Co­los­se­um stort sett for­latt. Den mek­ti­ge Frangi­pa­ni­fa­mi­li­en bruk­te den som borg på 1100-tal­let. Se­ne­re ble den plynd­ret for ver­di­fullt ma­te­ria­le, som mar­mor og tra­ver­tin, en slags kal­k­stein. Det­te ble brukt til å de­ko­re­re fle­re av Ro­mas kjen­te bygg, der­iblant Palaz­zo Ve­ne­zia, Palaz­zo Bar­be­ri­ni og Palaz­zo Can­cel­le­ria.

I den se­ne­re tid har for­urens­ning og vi­bra­sjo­ner fra tra­fik­ken over og un­der bak­ken tæ­ret på mo­nu­men­tet. For å for­hind­re vi­de­re for­fall ble det ny­lig be­vil­get 240 mil­lio­ner kroner til et om­fat­ten­de res­tau­re­rings­pro­sjekt, som for øv­rig er det førs­te i mo­nu­men­tets 2000 år lan­ge his­to­rie.

UNN­GÅ KØ­ENE

Lang vente­tid er ikke unor­malt på Co­los­se­um. Du må først stå i kø for sik­ker­hets­sjekk, der­et­ter i kø for å kjø­pe bil­lett. Du får inn­gang til Co­los­se­um, Fo­rum og Pala­tin­høy­den på én bil­lett, og du spa­rer tid ved å kjø­pe den ved inn­gan­gen til Pala­tin el­ler på nett; coop­cul­tu­re.it (109 kr). Du kan også bli med på guidet tur (se neden­for). For å unn­gå de størs­te folke­meng­de­ne bør du kom­me tid­lig om mor­ge­nen el­ler sent på etter­mid­da­gen, da er luf­ten sva­le­re og ly­set mye bed­re å fo­to­gra­fe­re i.

GÅ PÅ OM­VIS­NING

Bak sce­nen er det som kal­les hy­poge­um, og her sam­let slåss­kjem­pe­ne seg før kamp. En guidet tur hit må be­stil­les i for­kant og kos­ter 90 kr eks­tra (coop­cul­tu­re.it). I hy­poge­um var det 80 vin­sjer til å hei­se folk, dyr og ting opp til are­na­en med, be­tjent med kun én tal­je.

VISS­TE DU AT

Are­na­en ble opp­rin­ne­lig kalt Det flavis­ke amfi­tea­ter, til ære for kei­ser­fa­mi­li­en Ves­pa­si­an, som opp­før­te det. Det var rik­tig­nok Ro­mas gru­soms­te are­na, men ikke den størs­te – Cir­cus Maxi­mus kun­ne ta opp­til 250 000 men­nes­ker. I lø­pet av mid­del­al­de­ren fikk den nav­net Co­los­se­um, men ikke på grunn av stør­rel­sen. Uten­for byg­get sto nem­lig en ko­los­sal sta­tue av Nero, Co­los­so di Ne­ro­ne.

Kam­pe­ne som fore­gikk på Co­los­se­um, in­ne­bar som re­gel at gla­dia­to­rer sloss med vil­le dyr el­ler med hver­and­re. Men i mot­set­ning til Hol­ly­wood­my­ten end­te kam­pe­ne sjel­den med dø­den. Det var for­di spon­so­re­ne var nødt til å be­ta­le kom­pen­sa­sjon til gla­dia­to­rens ei­er hvis gla­dia­to­ren døde i kamp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.