Tre ut­fluk­ter

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Santiago -

Col­chagua-da­len: vin

To ti­mer sør for San­tia­go lig­ger Col­chagua­da­len. Den er be­skyt­tet av fjell på alle si­der, og i det­te sol­svid­de om­rå­det med vin­ran­ker og frukt­ha­ger pro­du­se­res Chi­les bes­te rødvi­ner. San­ta Cruz er et godt ut­gangs­punkt, og Ruta del Vi­no (Vin­ru­ten) har kon­tor ved by­ens torg. De til­byr vin­sma­kings­tu­rer og in­for­ma­sjon om vin­går­de­ne i re­gio­nen (rutad­el­vi­no.cl). Små­skala­pro­du­sen­te­ne fra om­rå­det har etab­lert Red del Vi­no, som ar­ran­ge­rer tu­rer til de mind­re vin­går­de­ne (red­del­vi­no.com).

Val­pa­raíso: ko­loni­his­to­rie

Uryt­misk, for­fal­len, farge­rik og poe­tisk – Val­pa­raíso er et fan­tas­tisk kaos. Pab­lo Ne­ru­da, som hen­tet in­spi­ra­sjon fra den­ne ener­gis­ke havne­byen 120 km fra San­tia­go, sa: «Val­pa­raíso, hvor ab­surd du er … du har ikke gredd hå­ret, du har ald­ri hatt tid til å kle deg, li­vet har all­tid over­ras­ket deg.» Du kan vand­re gjen­nom ga­te­ne mens du ser på vegg­ma­le­ri­er og veks­len­de ar­ki­tek­tur. Ikke glem en tur på en av de 15 ka­bel­ba­ne­ne som svei­ver deg opp i åse­ne og de krong­le­te bak­ga­te­ne.

Pichile­mu: sur­fing

Sur­fe­en­tu­si­as­ter opp­sø­ker det is­kal­de van­net i Chi­les uof­fi­si­el­le sur­fe-ho­ved­stad året rundt. Pichile­mu lig­ger tre ti­mer sør­vest for San­tia­go, og enda len­ger sør lig­ger en rad lands­byer med flot­te bren­nin­ger, små hyt­ter og gode vib­ber. Den vest­ligs­te de­len av Pichi sprin­ger ut i ha­vet og dan­ner La Pun­til­la, surfe­punk­tet nær­mest byen, der du fin­ner et langt bryt­nings­punkt. Bes­te sted for sur­fing er ved Pun­ta de Lo­bos, 6,5 km fra Pichi. Pil­che­mu Surf Hos­tal lei­er ut brett og til­byr båt­tu­rer til de av­si­des stren­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.