Peck­ham-nun­head

MUR OG HÅND­VERK

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier London -

Det­te om­rå­det sør­øst i Lon­don bob­ler over av ener­gi. En gang i ti­den var Peck­ham mest kjent som et dis­trikt for «tå­per og hes­ter», men er nå et tra­velt, lar­men­de og mang­fol­dig nabo­lag og en mag­net for krea­ti­ve sje­ler. Nabo­la­get Nun­head er Peck­hams sje­ner­te lille­bror og en av Lon­dons vir­ke­lig ur­ba­ne by­de­ler.

Bak en breg­ne kik­ker et par grøn­ne øyne ut uten å blun­ke. Luk­ten av fuk­tig jord fyl­ler luf­ten. Den grå­stri­pe­te kat­ten Rose­mary og kol­le­ga­en Ba­sil er of­fi­si­el­le muse­je­ge­re hos The Nun­head Gar­de­ner, et ny­de­lig, lite gart­ne­ri un­der en jern­bane­lin­je sør­øst i Lon­don. «Jeg voks­te opp på en saue­gård på New Zea­land og Alex voks­te opp på et små­bruk i fjel­le­ne i Co­lom­bia, så grøn­ne veks­ter lig­ger i DNA-ET vårt,» sier Pe­ter Mil­ne, som grunn­la den­ne grøn­ne oa­sen sam­men med part­ne­ren Ale­jan­dro.

Litt len­ger nede i ga­ten, i sen­trum av Peck­ham, er atmo­sfæ­ren noe mer hek­tisk. En mann i en hvit kaf­tan, ned­les­set med handle­po­ser, krys­ser ga­ten. Kyl­lin­ger hen­ger opp ned in­ne i en slakte­bu­tikk, og en ka­brio­let med ka­le­sjen nede brø­ler for­bi med ste­reo­an­leg­get på full guf­fe. I en dobbel hvel­ving er Bar Storys dag­li­ge happy-hour i full gang. Bar­ten­de­ren har dre­ads og blan­der skum­men­de whis­ky sour til tørs­te kun­der, mens en flaske­sam­ler i av­klip­te ola­buk­ser strei­fer gjen­nom tun­ne­len. Ved siden av lig­ger Peck­ham Springs, som er både bar og kunst­gal­le­ri. Hver må­ned stil­ler de ut spen­nen­de kunst med et nytt tema.

Det­te er et krea­tivt om­rå­de. Her lig­ger kunst­sko­len Cam­ber­well Col­le­ge of Arts, som len­ge har lok­ket stu­den­ter, kunst­ne­re og fri­ten­ke­re til det­te kul­tu­relt og so­si­alt mang­fol­di­ge nabo­la­get. Hos Blen­heim For­ge hånds­mir Jon Wars­haw­sky og Richard War­ner kokke­kni­ver med blad av kar­bon­stål. Kni­ve­ne er høyt verd­satt både for sin skarp­het og sin skjønn­het. De bru­ker syre for å få fram uni­ke mønst­re i stå­let, som for ek­sem­pel fin­ger­av­trykk­s­virv­ler, mens hånd­ta­ke­ne er la­get i val­nøtt-av­kapp fra en børse­ma­ker.

Verk­sted­hvel­vin­gen er et vir­var, og en båt hen­ger ufor­klar­lig opp ned fra ta­ket. En ens­lig klub­be står lent mot et bord, og det er så langt den enes­te de­len som er fer­dig av et krok­ket­spill de har plan­lagt å lage en gang. Luf­ten er tett av støv, og skri­ke­ne fra en båndsag bry­ter still­he­ten.

«Vi har lært mas­se av å se på fil­mer på You­tube,» sier Richard. «Jeg tror vi had­de noen feil­ak­ti­ge opp­fat­nin­ger om hvor en­kelt det skul­le være.» Smi­en lig­ger i et hjør­ne hvor fle­re jern­bane­hvel­vin­ger er sam­let rundt en gårds­plass. Tvers over plas­sen er lem­me­ne åpne, og Lorai­ne Rutt hol­der godt rundt et krus mens hun le­ner seg mot veg­gen i ate­lie­ret sitt. Hun og na­bo­ene ler og snak­ker om ar­ran­ge­men­tet i gal­le­ri­et kvel­den før, som har etter­latt alle i bak­rus. Lorai­ne har holdt til her i 27 år og la­ger in­tri­ka­te kara­mikk­glo­bu­ser og kar­to­gra­fis­ke vegg­re­li­ef­fer.

«Vi har vel­dig hyg­ge­li­ge na­bo­er. Om vin­te­ren er det ro­li­ge­re her, men så har du sli­ke da­ger som i dag» – hun be­ve­ger hån­den mot søy­len av sol­skinn som strøm­mer ned mot hen­ne – «og det er et vel­dig støt­ten­de og opp­munt­ren­de nett­verk. Jeg vil ald­ri flyt­te her­fra fri­vil­lig.»

Ge­off Lang, en venn­lig ke­ra­mi­ker fra den and­re siden av ga­ten, mum­ler sitt sam­tyk­ke. Kunst­ner­ne her har etab­lert Ar­ches Stu­dios Col­lecti­ve sam­men, og tre gan­ger i året åp­ner de ate­lie­re­ne sine for all­menn­he­ten. Res­ten av ti­den job­ber de for seg selv med skis­se­ne sine, de fy­rer i ke­ra­mikkov­nen og gla­se­rer. «Det er tri­ve­lig med sel­skap», ten­ker Ge­off halv­høyt. «Å fin­ne and­re sje­ler som ten­ker som deg.»

«DET ER TRI­VE­LIG MED SEL­SKAP, Å FIN­NE AND­RE SJE­LER SOM TEN­KER SOM DEG.»

Pe­ter Mil­ne og Ale­jan­dro Bel­tran, ei­ere av The Nun­head Gar­de­ner.

IN­SPI­RERT AV MINIGLOBUSER FRA 1700-TAL­LET

Lorai­ne Rutt la­ger små glo­bu­ser i ke­ra­mikk. Til høy­re: The Ar­ches Stu­dios.

Over: Bar Storys dag­li­ge happy-hour trek­ker kun­der. Over til venst­re: En bar­ten­der la­ger cock­tai­ler hos Peck­ham Springs.

Jon Wars­haw­sky, med­ei­er i Peck­hams Blen­heim For­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.