Syd­ney

Opp­dag en uvan­lig side ved Syd­ney gjen­nom fo­to­gra­fen Char­lot­te Curds lin­se, der hun prø­ver å fan­ge de stil­le hver­dags­øye­blik­ke­ne i hjem­byen sin.

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Forside - Byen som er full av over­ras­kel­ser

J eg flyt­tet til Syd­ney fra Ta­rana­ki på nordøya på New Zea­land for om­trent et år siden. Dis­se bil­de­ne gjen­spei­ler hvor glad jeg har blitt i den­ne byen. De do­ku­men­te­rer noen av de man­ge mu­lig­he­te­ne og over­ras­kel­se­ne Syd­ney kan by på. Fra vann­sport på Marou­bra Beach, via dyre­li­vet i Jer­vis Bay, til kuns­ten som fyl­ler ga­te­ne i New­town. Jeg er sik­ker på at alle fin­ner noe de li­ker her. En av mi­ne fa­vo­rittak­ti­vi­te­ter er å fly­te på van­net, og den vekt­løse fø­lel­sen av fri­het er noe av det jeg prø­ver å fan­ge i ar­bei­det mitt. Svøm­ming er en vik­tig del av kul­tu­ren i Syd­ney – det po­pu­læ­re Ice­bergs Pool i Bon­di er et ene­stå­en­de ek­sem­pel på hvor vik­tig det­te er for lo­kal­be­folk­nin­gen. Jeg li­ker også å jak­te på forbi­gå­en­de ting når jeg fo­to­gra­fe­rer. Veks­len­de lys, fug­ler i flukt – dis­se flyk­ti­ge kva­li­te­te­ne er det som in­ter­es­se­rer meg mest, siden byen i seg selv har så høyt tem­po. Det vik­tigs­te i mi­ne fo­to­gra­fi­er er li­ke­vel far­ge­ne. Far­ger er både et tema og et medi­um. Det er den strå­len­de him­me­len i Syd­ney som får meg opp om mor­ge­nen, og de sta­dig skif­ten­de ny­an­se­ne er den vik­tigs­te mo­ti­va­sjo­nen når jeg fo­to­gra­fe­rer.

«Det­te er Marou­bra Beach oven­fra. Bil­det ble tatt fra klip­pe­ne om­trent midt på da­gen. Jeg vil­le for­evi­ge det­te på grunn av må­ten det de­ler seg i tre ty­de­li­ge de­ler: san­den, skum­met og bøl­ge­ne»

Oppe til venst­re: «Jeg kom over den­ne nys­gjer­ri­ge pe­li­ka­nen en ti­mes rei­se uten­for Syd­ney. Han var prak­tisk talt frykt­løs og lot meg kom­me helt inn­på seg.» Nede til høy­re: «Jeg fo­to­gra­fer­te den­ne inn­byg­ge­ren i Marou­bra tid­lig om mor­ge­nen ved Ma­hon Pool, der han svøm­mer dag­lig. Jeg har san­sen for hvor­dan bade­buk­sen er på lin­je med ho­ri­son­ten, og møns­te­ret gjør at ra­den med kant­stol­per i bas­sen­get ser ubrutt ut.» Nede til venst­re: «Man fin­ner graf­fi­ti rundt et­hvert hjør­ne i pul­se­ren­de og krea­ti­ve New­town.»

Oppe til venst­re: «Det­te er Ice­bergs Pool i Bon­di, uvan­lig stil­le for øye­blik­ket.» Oppe til høy­re: «Coogee Surf Li­fe Sa­ving Club må være et av de mest stem­nings­ful­le ste­de­ne langs kys­ten.» Nede til høy­re: «Jeg ven­tet i fle­re ti­mer på at den­ne regn­buel­o­ri­en skul­le let­te etter å ha spist i blad­ver­ket. Jeg li­ker ut­ford­rin­gen med å fo­to­gra­fe­re på den­ne må­ten – det er en enorm tål­mo­dig­hets­prø­ve, sam­ti­dig må man rea­ge­re raskt. Det er kre­ven­de, men til­freds­stil­len­de.» Nede til venst­re: «Daggry over Marou­bra Beach er mitt fa­vo­ritt­mo­tiv.»

«Selv om jeg van­lig­vis fore­trek­ker å job­be ved daggry, siden jeg li­ker det over­jor­dis­ke, dugg­fris­ke mor­gen­ly­set, ble jeg dratt mot dis­se to kvin­ne­ne i sol­ned­gan­gen over Marou­bra. Hode­plag­ge­ne match­et him­me­len per­fekt.» PLANLEGG REI­SEN Qan­tas flyr fra Oslo via Du­bai til Syd­ney, det sam­me gjør Emi­ra­tes (qan­tas.com, emi­ra­tes.com). Lone­ly Pla­nets mo­bi­lap­per til­byr råd og lo­kal­kunn­skap om fly­plass­trans­fer, over­nat­ting, se­ver­dig­he­ter og mer (lo­ne­ly­pla­net.com/gui­des).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.