VAL­LET­TA OG GO­ZO

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Valletta -

VERDT Å VITE SLIK REI­SER DU DIT

Nor­we­gi­an flyr di­rek­te fra Gar­der­moen til Mal­ta. (fra 600 kr én vei/nor­we­gi­an.no)

KOM DEG RUNDT

Det er fle­re bil­ut­lei­ere som ope­re­rer fra Mal­ta In­ter­na­tio­nal Air­port (rental­cars.com). Fer­gen fra ir­kewwa nord på Mal­ta til Mgarr på Go­zo går hvert 45. mi­nutt, og kos­ter ca. 45 kr. for pas­sa­sje­rer og ca. 150 kr. for bil.

NÅR SKAL DU REI­SE?

I 2019 av­hol­des kar­ne­va­let 1.–5. mars. Det er lurt å be­stil­le fly og ho­tell­over­nat­ting minst en må­ned i for­vei­en hvis du ten­ker å rei­se dit un­der kar­ne­va­let. Øy­ene har be­ha­ge­li­ge som­mer­tem­pe­ra­tu­rer fra april til ok­to­ber.

MER Å LESE PÅ

Lone­ly Pla­nets Mal­ta & Gozo­guide har info om over­nat­ting og rei­sing på beg­ge øy­ene. Du kan også las­te ned en­kelt­ka­pit­ler om Val­let­ta og Go­zo & Co­mi­no på lo­ne­ly­pla­net. com. Vil du lese mer kan du gå til vi­sit­mal­ta.com.

BUD­SJETT

De nak­ne mur­veg­ge­ne har ikke end­ret seg mye siden 1500-tal­let, og de har histo­ri­en på sin side. VB Apart­ments har også en sen­tral be­lig­gen­het og bal­kon­ger med ut­sikt mot Old Ba­ke­ry Stre­et (00 356 7766 7777).

ETT HAKK OPP

Halv­veis nede i St. Ursula-trap­pen lig­ger bou­ti­que­ho­tel­let SU29. Der er hver suite inn­re­det med sin sær­eg­ne vri, og her fin­ner du alt fra fra an­tik­ke bok­se­sek­ker til et rom som er inn­re­det med kunst­gress på gul­vet (su29ho­tel.com).

EN RIDDER VER­DIG

Casa El­lul er et fa­mi­lie­eid palaz­zo med bare åtte over­då­dig møb­ler­te suit­er som er bygd rundt en til­bake­truk­ket gårds­plass. Noen suit­er har tak­ter­ras­ser, uten­dørs boble­bad og til og med eget pia­no (casa­el­lul.com).

Ut­sikt mot kup­pe­len på Vår frue av sei­re­nes kir­ke og spi­ret på Sankt Paul­ka­te­dra­len i Val­let­ta.

BAK KULISSENE Da­gen etter vår vil­le natt på Na­dur-kar­ne­va­let reis­te fo­to­gra­fen Matt og jeg for å se Asur­vin­du­et, et av Gozos mest kjen­te lande­mer­ker. Kal­k­steins­buen knei­set 28 me­ter opp fra sjø­en og har vært ku­lis­se i Tv-se­ri­en Game of Thro­nes. Den had­de stått i minst et par tu­sen år, og så ut som den kun­ne stå der i nye tu­sen år. Men en uke se­ne­re var den fak­tisk borte. Kon­struk­sjo­nen kol­lap­set un­der et uvær 8. mars 2017 og den ble slukt av bøl­ge­ne. Kevin E.G. Perry

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.