48 ti­mer med blan­det kost på om­vei­en In­der­øy

I år fei­rer Den gyld­ne om­vei på In­der­øy 20 år. Den po­pu­la­ere om­vei­en fra Røra til Vist er en yn­det strek­ning for tu­ris­ter så vel som trøn­der­ne selv. I an­led­ning ju­bi­le­et har jeg til­bragt to døgn blant vak­kert kul­tur­land­skap, se­ver­dig­he­ter og lo­kal­mat.

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST OG FOTO ELLEN M. E. LUNDRING

DET VAR KÅRINGEN av In­der­øy som «Årets kul­tur­kom­mu­ne» i Nor­ge i 1996 som ble star­ten på Den gyld­ne om­vei. Med det som bak­tep­pe ar­ran­ger­te kom­mu­nen en idé­dug­nad for å få til et sam­ar­beid om reise­li­vet på den trøn­ders­ke halv­øya. Re­sul­ta­tet ble et an­dels­lag med ti ak­tø­rer, som nå har vokst til et sam­vir­ke som tel­ler 22 ulike med­lem­mer og ste­der in­nen­for kunst­hånd­verk, his­to­ris­ke min­nes­mer­ker, gal­le­ri, skulp­tur­park, mu­se­um, over­nat­ting og ikke minst pro­du­sen­ter av gårds­mat, gårds­bu­tik­ker og ser­ve­rings­ste­der. I føl­ge sam­vir­ket selv tar om­vei­en mel­lom Røra og Vist åtte mi­nut­ter leng­re enn E6, el­ler en dag, ei uke, en hel som­mer, et helt liv ... Det­te er med and­re ord ikke vei­en du has­ter gjen­nom. Ta deg god tid og nyt det som kom­mer langs din vei, en­ten det er stor­slått ut­sikt, kunst og kul­tur el­ler noe smak­fullt på fat el­ler i glass. Selv har jeg til­bragt 48 ti­mer på Trøn­de­lags, kan­skje lan­dets, mest kjen­te om­vei. Jeg kun­ne lett brukt 48 ti­mer til. Se også re­por­ta­sje fra Gang­stad Gård­sys­te­ri på side 52.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.