Med gul­rot­mar­me­la­de

Mat fra Norge - - KORT NYTT -

I En­ger­dal er det lett å få tak i vilt. Ven­ne­ne mine Car­s­ten og El­len tar all­tid med seg elg­kjøtt når de kom­mer på be­søk til meg, og så gra­ver jeg det og ko­ker mar­me­la­de. Den­ne uvan­li­ge kom­bi­na­sjo­nen gir en dei­lig smaks­eks­plo­sjon. Prøv selv.

8–10 por­sjo­ner Til­be­red­nings­tid: Gra­vet fi­let: 30 mi­nut­ter + 1–2 døgn i kjøle­skap Mar­me­la­de: 20 mi­nut­ter Klar­gjø­ring: 10 mi­nut­ter

250–300 gram elg­fi­let, el­ler ytre­fi­let av hjort

1 ss Fem Pep­per, knust

½ dl salt

½ dl de­me­ra­ra­suk­ker

(van­lig suk­ker går også, det gir bare litt mind­re smak) ½ dl cog­nac

kru­t­on­ger med na­tu­rell smak ur­ter el­ler sa­lat til pynt

Gul­rot­mar­me­la­de

250 g gul­røt­ter, fin­re­vet fin­re­vet skall av 1 si­tron saf­ten av 1 si­tron

2 dl vann

250 g suk­ker

Fi­le­ten

Bland salt og suk­ker.

Rensk­ja­er kjøt­tet og fjern alle hin­ner. Del fi­le­ten på langs hvis du bru­ker elg­fi­let. Hvis du har en tyn­ne­re hjorte­fi­let, tren­ger du ikke å dele den.

Dryss halv­par­ten av salt- og suk­ker­blan­din­gen og halv­par­ten av den knus­te Fem Pep­pe­ren på et fat med høye kan­ter.

Hell cog­na­cen over kjøt­tet slik at den blir godt for­delt. Legg fi­le­ten på blan­din­gen og dryss på res­ten av sal­tog suk­ker­blan­din­gen samt res­ten av Fem Pep­per-kryd­de­ret og gni inn i kjøt­tet.

Dekk fa­tet med plast­fo­lie el­ler legg dem i en boks med lokk. Sett alt i kjøle­ska­pet over nat­ten. Snu fi­le­ten og la den lig­ge i press i yt­ter­li­ge­re ca. 10 ti­mer.

Ti­den av­hen­ger av tyk­kel­sen på kjøt­tet. Er det en tykk fi­let, kan 1 ½–2 døgn va­ere nød­ven­dig, men kjen­nes fi­le­ten fast etter 1 døgn, er den fer­dig. Det bes­te er å prøve­sma­ke.

Marme­la­den

Ha gul­rot, si­tron­saft, si­tron­skall og vann i en kje­le. La koke på mid­dels var­me i ca. 10 mi­nut­ter.

Til­sett suk­ker, rør om og la koke i 10 mi­nut­ter.

Ser­ve­ring

For at kjøt­tet skal bli let­te­re å skja­ere i tyn­ne ski­ver, kan du leg­ge det noen ti­mer i fry­se­ren. Sk­ja­er fi­le­te­ne i så tyn­ne ski­ver som mu­lig og legg ski­ve­ne i por­sjo­ner på et ser­ve­rings­fat.

Legg en klatt mar­me­la­de på hver por­sjon kjøtt og ser­ver litt mer av marme­la­den i en li­ten skål som du set­ter på ser­ve­rings­fa­tet.

Pynt hver por­sjon med en li­ten ur­te­kvist.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.