Usnob­be­te mat av elg

Det­te er vilt­koke­boka for deg som ikke bare for­bin­der mat fra sko­gen med luk­sus og snob­be­ri. Her løf­tes selv kjøtt­deig av elg til nye ku­li­na­ris­ke høy­der.

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST PER A. BORGLUND FOTO MAG­NUS SKOGLÖF Husk at en god rå­vare ikke tren­ger å va­ere dyr, det vik­ti­ge er at den får kor­rekt be­hand­ling. Grun­dig­het i be­hand­lin­gen av rå­va­re­ne gjør all­tid mål­ti­det bed­re.

– SELV OM JEG er en varm til­hen­ger av en klas­sisk stek med fløte­saus, tytte­ba­er og litt sylte­agurk til, vil jeg gi deg som els­ker sma­ken av vilt sjan­sen til å ut­vi­de re­per­toa­ret litt. Vilt­kjøtt er en rå­vare som kan kryd­res og til­be­re­des på mo­der­ne må­ter uten at man tren­ger å bli be­gren­set av gam­le for­dom­mer.

Det er ho­ved­bud­ska­pet i Vilt­boka, for­fat­tet av entusiast, je­ger og kokk An­ders Le­vén, som i fullt al­vor me­ner at «traust» elg­kjøtt fra nor­dis­ke sko­ger kan ha godt av å møte sma­ker fra Thai­land, Ma­rok­ko og Sør-Afri­ka. Han tar også kjøtt­dei­gen på ram­me al­vor. Alle vet at uhor­ve­lig mye vilt­kjøtt en­der i kver­na den da­gen jakt­la­get skal dele byt­tet ...

Ment som in­spi­ra­sjon

Og An­ders opp­ford­rer le­ser­ne til å lage sin egen va­ri­ant av ret­te­ne. Han me­ner at du ikke bør va­ere redd for å fin­ne dine egne kryd­re og sma­ker, opp­skrif­te­ne kan fun­ge­re som en vei­le­der el­ler in­spi­ra­sjon til å la nys­gjer­rig­he­ten blomst­re. Og ikke minst:

– Gjør mål­ti­det til en stund med so­si­alt fel­les­skap. La mat og drik­ke bli en gle­de i li­vet, grip alle mu­lig­he­ter til å nyte både mat og sam­va­er rundt bor­det, un­der­stre­ker den mat­gla­de je­ge­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.