Gjør plass til de nye «nors­ke» ka­ke­ne

Når var sis­te gang du fikk ser­vert fyrste­kake, tro­pisk aro­ma el­ler tos­ca­kake på kake­bor­det, jule­av­slut­nin­gen el­ler fre­dags­kvel­den? Jeg ser dis­se inn­sla­ge­ne sjeld­ne­re og sjeld­ne­re i fest­li­ge an­led­nin­ger og sam­men­koms­ter.

Mat fra Norge - - NORSK BAKST - TEKST OG FOTO EL­LEN M. E. LUNDRING

FOR MIN DEL be­gren­ser det seg stort sett til der hvor svi­ger­mor er in­volvert. Og for all del, ikke et vondt ord om de så­kal­te gam­mel­dag­se ka­ke­ne, jeg vil de slett ikke til livs, men i dag må vi snak­ke litt om de nye «nors­ke» ka­ke­ne.

Som i over­kant ka­ke­in­ter­es­sert har jeg na­tur­lig nok også i over­kant øyne­ne på hva som rø­rer seg i kake­ver­de­nen. Suk­sess­ter­te, Kvae­fjord­kake og sjo­ko­lade­kake i lang­pan­ne hol­der fort­satt stand, men gjer­ne med uli­ke va­ria­sjo­ner. Det har også kom­met noen gjen­gan­ge­re på det nors­ke kake­bor­det som slett ikke er nors­ke, men har blitt adop­tert av oss og stil­ler side om side med de or­dent­li­ge klas­si­ker­ne.

Multi­kon­ti­nen­tal ka­ke

Det al­ler bes­te ek­sem­pe­let sy­nes jeg er pav­lova. Man­ge ste­der har den flor­let­te ma­r­engs­ka­ken ut­kon­kur­rert bløt­ka­ken på na­sjo­nal­da­gen. Og selv om den kan se norsk ut top­pet med røde og blå ba­er på hvit krem, kom­mer den fak­tisk helt fra den and­re si­den av ver­den. Ka­ken ble la­get til aere for den rus­sis­ke bal­lett­dan­se­ren An­na Pav­lova på en av hen­nes tu­rer til New Zea­land el­ler Aust­ra­lia (akku­rat hvor stri­des his­to­rie­for­tel­ler­ne) på 1920-tal­let. At det skul­le bli en «norsk» na­sjo­nal­dags­kake had­de noen nep­pe for­ut­sett.

Ka­ken er også vel­dig an­ven­de­lig og kan la­ges i utal­li­ge va­ri­an­ter; med sjo­ko­la­de, i eta­sjer, med ba­er, sjo­ko­la­de, ba­nan, ka­ra­mell, is­krem, you na­me it. Selv har jeg den­ne gan­gen la­get en hy­brid mel­lom pav­lova og snick­ers. Her snak­ker vi Russ­land mø­ter «down un­der» mø­ter USA. Det kan bli krig av mind­re. Den enes­te kon­flik­ten den­ne ka­ken vil for­år­sa­ke er kam­pen om det sis­te styk­ket.

Apro­pos USA. Mye av det mest po­pu­la­ere jeg ser på både mat­blog­ger og kake­bord er ty­pis­ke ame­ri­kans­ke va­ri­an­ter. Si­tron­ma­r­eng­s­ter­te kom for fullt for un­der ett ti­år si­den, him­mel­høye lag­ka­ker med over­då­dig gla­sur li­ke­så, sam­men med cup­ca­kes, red vel­vet ca­ke, choco­la­te chip cookies, ca­ke pops og så vi­de­re.

The ame­ri­can way

Og så må vi ikke glem­me oreo-kjeks. Den erke­ame­ri­kans­ke kjek­sen er ikke bare po­pu­la­er i seg selv dyp­pet i melk, men har blitt en vik­tig in­gre­di­ens i ka­ker. I min tid som bake­blog­ger har jeg opp­levd at oreo-ditt og oreo-datt all­tid blir po­pu­la­ert og godt be­søkt. Folk rett og slett els­ker å bake med den­ne kjek­sen, og har gjort det len­ge. Over ti år har gått si­den vi ble in­tro­du­sert for Oreo dream ca­ke, tre­lags­ka­ken med ore­obunn, sjo­ko­lade­mous­se og oste­krem. Jeg kjen­ner opp­til fle­re som har for­spist seg på den­ne.

Vi må hel­ler ikke glem­me brow­nies, som fort­satt hol­der stand år etter år. Den fud­gy og mek­ti­ge ka­ken er vel­dig lett å lage og er gjer­ne ka­ken ung­dom­mer sver­ger til når de skal bake. Det vans­ke­ligs­te er å ikke over­ste­ke dem, brow­nies skal va­ere klis­se­te.

Så alt­så, in­gen lef­ser, in­gen mor mon­sen og in­gen mar­mor­kake i må­ne­dens spal­te. Jeg er ikke så sik­ker på om re­dak­tø­ren er strå­len­de for­nøyd med må­ne­dens tema, men si­den du sit­ter og le­ser det­te har han (hel­dig­vis) latt det pas­se­re. (Un­der tvil, red. anm.) For en som els­ker å eks­pe­ri­men­te­re i bake­bol­le­ne og su­ger til seg ny ba­kein­spi­ra­sjon over en lav sko, er det en fryd å adop­te­re nye im­pul­ser fra både inn- og ut­land, det gjør bare ut­val­get stør­re og sma­ke­ne fle­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.