Få ‘def­fa’ musk­ler

Men's Health treningsguide 2018 - - REDAKTØREN HAR ORDET -

La oss star­te med noen an­ta­gel­ser. Du har ikke tid til å til­brin­ge time­vis på et tre­nings­stu­dio. Du har ikke så mye tre­nings­ut­styr hjem­me. Noen gan­ger sy­nes du det er vans­ke­lig å føl­ge en tre­nings­plan over leng­re tid.

Hø­res det kjent ut? Vel­kom­men i klub­ben. Men vi har løs­nin­gen. Den tre­nings­guid­en du nå hol­der i hån­den, hjel­per deg nem­lig å over­vin­ne dis­se hind­rin­ge­ne. På de nes­te si­de­ne fin­ner du de bes­te eks­pert­rå­de­ne – de tøf­fe tre­nings­øk­te­ne og smar­te kost­holds­rå­de­ne du tren­ger for å kvit­te deg med over­flø­dig fett, sam­ti­dig som du byg­ger stein­har­de, vel­de­fi­ner­te musk­ler fra topp til tå. En li­ten ad­var­sel: Øvel­se­ne kan va­ere har­de å gjen­nom­føre. Men de er de­fi­ni­tivt verdt det når du ser re­sul­ta­tet.

Og det bes­te av alt er at du kan be­gyn­ne al­le­re­de i dag. Og hvor­for ikke? Med den­ne bo­ken i hån­den har du in­gen unn­skyld­ning for å la va­ere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.