Slik får du sprettrum­pe!

Det­te pro­gram­met gjør glu­teus enda mer maxi­mus.

Men's Health treningsguide 2018 - - INNHOLD - AV BILL HARTMAN, ser­ti­fi­sert per­son­lig tre­ner.

Det­te pro­gram­met gjør glu­teus enda mer maxi­mus.

HVIS ALT SOM SKUL­LE TIL FOR Å BYG­GE EN STERK KROPP VAR benk­press og bi­ceps curls, vil­le alle menn se ut som ak­ti­ve idretts­ut­øve­re. Krop­pen din er imid­ler­tid mer enn en sam­ling in­di­vi­du­el­le musk­ler – den er et sam­men­satt mus­kel­sys­tem. Der­som du ig­no­re­rer bare én av musk­le­ne dine, vil det gå ut over de and­re musk­le­nes funk­sjon.

Når jeg stu­de­rer kun­der ved tre­nings­sen­te­ret mitt, opp­da­ger jeg ofte at sete­musk­le­ne er de­res sva­kes­te punkt. Det er in­gen hem­me­lig­het at menn ofte prio­ri­te­rer de musk­le­ne de selv kan se i spei­let. Sete­musk­le­ne er imid­ler­tid kan­skje krop­pens ster­kes­te musk­ler, og når dis­se musk­le­ne er sva­ke, på­vir­ker det alle musk­le­ne dine i ne­ga­tiv ret­ning. Bruk tre­nings­pro­gram­met på de nes­te si­de­ne til å hjel­pe sete­musk­le­ne å nå sitt ful­le po­ten­si­al.

SIT­TER DU MYE, KAN SETE­MUSK­LE­NE DINE «GLEMME» HVOR­DAN DE EGENT­LIG SKAL JOB­BE. IKKE BRA!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.