Gjør tre­nin­gen til en lek

Cros­sFit­mest­re­ne le­ker seg til økt mo­ti­va­sjo­nen – og mus­kel­mas­se.

Men's Health treningsguide 2018 - - INNHOLD - AV ANDREW HEFFERNAN, ser­ti­fi­sert tre­ner.

Cros­sFit­mes­ter­ne de­ler hem­me­lig­he­te­ne med deg.

CROS­SFIT ER SOM ELITEFOTBALL: En­ten els­ker du det el­ler så ha­ter du det. Men det hers­ker in­gen tvil om at de høyst va­rier­te og sva­ert in­ten­si­ve Cros­sFit-pro­gram­me­ne mo­ti­ve­rer sta­dig fle­re til å kom­me seg i form. Den gjen­nom­snitt­li­ge nord­mann øns­ker seg styr­ke, utholdenhet og en at­le­tisk kropp, og of­te­re og of­te­re nås dis­se må­le­ne på Cros­sFit-sent­re (som kal­les bok­ser). Den­ne tre­nings­for­men blir sta­dig mer po­pu­la­er – hele 200 000 at­le­ter kon­kur­rer­te i Cros­sFit Ga­mes Open, kva­li­fi­se­rin­gen til Cros­sFit Ga­mes, som sen­des på ESPN.

På de nes­te si­de­ne mø­ter du tre av de bes­te in­nen Cros­sFit. Du får også la­ere hvil­ke dag­li­ge tre­nings­pro­gram­mer (WODs) som hjalp dem til å nå sitt livs bes­te form.

CROSS-FIT-MES­TER­NE JULIAN ALCARAZ, JON PERA, OG DAN BAILEY GIR DEG SINE BES­TE PROGRAMMER, SÅ DU KAN KOM­ME I FORM.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.