Suk­sess med kropps­vekt

Fit­ness­eks­pert og per­son­lig tre­ner Tim Ro­bards byg­de musk­le­ne sine med dis­se tre utfordrende va­ria­sjo­ne­ne av klas­sis­ke kropps­vekt­øvel­ser.

Men's Health treningsguide 2018 - - INNHOLD - By Michael Easter

Tim Ro­bards bruk­te dis­se klas­sis­ke øvel­se­ne for å kom­me i form.

’Gå­en­de’, ne­ga­tiv chin-up

Heng fra en chin­up­stang, med ven­st­re hånd foran den høy­re, slik at du ser ned­over stan­gens leng­de. Dra deg opp, til ha­ken din er i høy­de med stan­gen. Ho­det skal va­ere på høy­re side. Slipp stan­gen med høy­re hånd. Senk krop­pen, sam­ti­dig som du tar tak med høy­re hånd foran ven­st­re. Dra deg opp på ven­st­re side av stan­gen med beg­ge ar­mer. Senk krop­pen med høy­re hånd, og sett ven­st­re hånd foran den høy­re. Det­te er én re­pe­ti­sjon. Gjør 5.

2/ Ett­beins­bøy

Stå på høy­re fot, og strekk ut ven­st­re bein. Bøy hof­te­ne og høy­re kne, og sett deg så langt ned du kla­rer. Det er helt greit å bøye ryg­gen. Reis deg opp ute­luk­ken­de ved hjelp av høy­re bein. Gjør 10 repetisjoner, og gjen­ta med mot­satt bein. For vans­ke­lig? Hold deg i en stang.

3/ Eks­tra bred push-up

Inn­ta push­up­stil­ling med hen­de­ne i to skul­der­bred­ders av­stand. Senk krop­pen over høy­re hånd, slik at ven­st­re arm er strak. Dytt deg opp igjen, og gjen­ta be­ve­gel­sen over ven­st­re hånd. Fortsett å gjø­re push­ups til an­nen­hver side, til du har gjort fem repetisjoner over hver hånd.

«Hvis du ikke kan løf­te din egen kropp, bør du i alle fall ikke løf­te noe tyng­re på tre­nings­sen­te­ret», sier Tim Ro­bards.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.