NY VITENSKAP OM KROPPEN

Ny Vitenskap – Kroppen - - Velkommen Til -

Kroppen vår er et mes­ter­verk. Den kan opp­nå en im­po­ne­ren­de hur­tig­het, smi­dig­het og styr­ke, sam­ti­dig som den er fin­stemt i sin kom­plek­si­tet. Det­te gjør men­neske­krop­pen til noe ene­stå­en­de blant alle ar­ter på Jor­da. Dess­uten

over­går den alt vi men­nes­ker noen gang har skapt.

I den­ne boka om kroppen fei­rer vi men­neske­krop­pens ev­ner og skjønn­het, i til­legg til at vi ana­ly­se­rer hvor­dan den kan bli ska­det el­ler hind­ret. Du vil lære alt fra hvor­dan du bru­ker san­se­ne dine, hvor­dan musk­le­ne vir­ker til hvor­dan hjer­tet pum­per blo­det rundt i kroppen din. Du vil lære hvor­dan du opp­le­ver fø­lel­ser, be­ve­gel­ser og hor­mo­ner som ra­ser rundt i kroppen. Her får du for­kla­rin­ger du ald­ri har sett og vi ut­fors­ker men­neske­krop­pen slik det ald­ri er gjort. Boka har il­lust­ra­sjo­ner av krop­pens anatomi med høy kva­li­tet, de­tal­jer­te fo­to­gra­fi­er og enk­le for­kla­rin­ger som alle for­står. Her fin­ner du

mas­se fa­sci­ne­ren­de fakta som gjør at du ser deg selv i et helt nytt lys.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.