40 kjap­pe fakta om kroppen

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Men­neske­krop­pen er den mest kom­plek­se or­ga­nis­men vi vet om. Hvis vi had­de prøvd å byg­ge en kuns­tig kropp, vil­le det sann­syn­lig­vis blitt vel­dig mis­lyk­ket. Det er mer vi ikke vet om kroppen enn vi vet.

Det­te gjel­der spe­si­elt man­ge av de rare og til­syne­la­ten­de unyt­ti­ge egen­ska­pe­ne som vår art har. Men ikke alle dis­se trek­ke­ne er så bi­sar­re som de kan vir­ke, og man­ge har en evo­lu­sjo­nær his­to­rie bak seg.

Å stil­le dis­se spørs­må­le­ne er helt na­tur­lig, men de fles­te av oss er for flaue el­ler får ald­ri mu­lig­he­ten – så her er en sjan­se til å få klar­het i mye av det du all­tid har lurt på. Vi vil ta for oss de mer­ke­li­ge si­de­ne, fra topp til tå av men­nes­kets fy­sio­lo­gi, og se på alt fra tun­gerul­ling, hvor­for vi er kil­ne, får mus­kel­strekk og hvor­for vi drøm­mer.

Du har kan­skje opp­levd at det er man­ge spørs­mål du øns­ker å stil­le om kroppen, men du får bare ald­ri sjan­sen ... kan­skje du fin­ner noen av sva­re­ne her!

40 kjap­pe fakta om kroppen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.