Hva gjør ny­re­ne

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Ny­re­ne er to bønne­for­me­de or­ga­ner som er plas­sert bak på kroppen, om­trent i høy­de med kors­ryg­gen. Vi har en nyre på hver side. De vei­er mel­lom 115 og 170 gram hver, av­hen­gig av per­sonens kjønn og stør­rel­se. Den venst­re ny­ren er van­lig­vis litt stør­re enn den høy­re. Dis­se or­ga­ne­ne er så ef­fek­ti­ve at per­soner som er født med bare en nyre, le­ver et gans­ke nor­malt liv med få el­ler in­gen helse­pro­ble­mer. Kroppen kan fak­tisk fun­ge­re gans­ke nor­malt med 30- 40 pro­sent re­du­sert nyre­funk­sjon. Det vil knapt være merk­bart, noe som vi­ser hvor ef­fek­ti­ve ny­re­ne er, både til å skil­le ut av­falls­pro­duk­ter og hol­de mi­ne­ral­ni­vå­et og blod­tryk­ket i hele kroppen oppe. Ny­re­ne kon­trol­le­rer alt det­te ved å sam­ar­bei­de med and­re or­ga­ner og kjert­ler rundt om i kroppen. Hypothalamus hjel­per f. eks. ny­re­ne med å be­stem­me og kon­trol­le­re væske­ba­lan­sen i kroppen.

Ny­re­ne fil­tre­rer mel­lom 150 og 180 li­ter blod hver dag, men vil frak­te bare to li­ter med av­falls­stof­fer gjen­nom urin­le­der­ne til urin­blæ­ren hvor de skil­les ut. Dis­se av­falls­stof­fe­ne er pri­mært urin­stof­fer – et bi­pro­dukt av pro­tein som blir brutt ned til ener­gi – og vann. Ny­re­ne fil­tre­rer blo­det ved å lede det gjen­nom et lite fil­ter som kal­les ne­fron. Hver nyre har rundt en mil­lion slike fil­tre. De er la­get av man­ge små blod­årer el­ler blod­ka­pil­la­rer ( kalt glo­meru­lus el­ler ka­pil­lar­nøs­tet) og et rør som sam­ler opp urin. Det­te rø­ret kal­les nyre­tu­bu­li. Ka­pil­lar­nøs­tet si­ler cel­le­ne og pro­tei­ne­ne i blo­det og fø­rer av­falls­pro­duk­te­ne inn i nyre­tu­bu­li­en som frak­ter uri­nen ned til blæra gjen­nom urin­le­der­ne.

Sam­ti­dig med den­ne fil­tre­rings­pro­ses­sen fri­gjør ny­re­ne tre vik­ti­ge hor­mo­ner: erythro­pro­tein, re­nin og cal­ci­triol. Dis­se opp­mun­t­rer til pro­duk­sjon av røde blod­cel­ler, hjel­per til med å re­gu­le­re blod­tryk­ket og hjel­per til med ut­vik­lin­gen av bei­na i kroppen og til å opp­rett­hol­de en god mi­ne­ral­ba­lan­se.

Ny­re­ne dine fil­tre­rer av­fall fra blo­det for å hol­de deg i live.

Nyre­bar­ken Det­te er én av to bre­de, in­ter­ne sek­sjo­ner i ny­re­ne. Den and­re er nyre­mar­gen. Nyre­tu­bu­li­en er plas­sert her i frem­sprin­get mel­lom py­ra­mi­de­struk­tu­re­ne. Den bin­der nyre­bar­ken og nyre­mar­gen sam­men. Nyre­ar­te­ri­en Den­ne ar­te­ri­en for­sy­ner ny­re­ne...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.