Nyre­trans­plan­ta­sjon

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Å trans­plan­te­re en nyre kre­ver stor grad av for­sik­tig­het og nøye til­kob­ling. Førs­te steg er å « høs­te » do­nor- ny­ren, der­et­ter blir det et kapp­løp med ti­den for å få den trans­plan­tert i mot­ta­ke­ren. Når hjerne­døde do­no­rer over­fø­res til ope­ra­sjons­sa­len for « or­gan­høs­ting » , blir de be­hand­let med sam­me om­sorg og re­spekt som om de fort­satt var i live. Når det er gitt sam­tyk­ke om høs­ting av fle­re or­ga­ner, snit­tes do­no­ren opp fra top­pen av bryst­kas­sen til bun­nen av bek­ke­net. Hjer­tet og lun­ger hen­tes først, etter­fulgt av or­ga­ne­ne i bu­ken.

5. Mon­te­ring Ar­te­ri­er og ve­ner fra do­nor­ny­ren sys sam­men med ar­te­ri­er og ve­ner hos mot­ta­ke­ren. 1. Do­no­ren Do­nor- ny­ren hen­tes, sam­men med et langt nok styk­ke av ar­te­ri­er, ve­ner og urin­le­der slik at den blir enk­le­re å im­plan­te­re i mot­ta­ke­ren. 4. Lag...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.