Cel­le­nes syk­lus

Bli kjent med en av krop­pens vik­tigs­te pro­ses­ser.

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Den kon­ti­nu­er­li­ge syk­lu­sen av celle­de­ling og vekst er es­sen­si­ell for alt liv på Jor­da. Uten den had­de ikke or­ga­nis­mer kun­net for­mert seg, og ut­vik­ling vil­le vært umu­lig. Syk­lu­sen be­står av tre ho­ved­trinn: in­ter­fase, mitose og cy­to­ki­ne­se.

Un­der in­ter­fa­sen ut­vi­der cel­len seg og pro­du­se­rer de nye pro­tei­ne­ne og or­ga­nel­le­ne den tren­ger for å gjen­nom­føre celle­de­lin­gen. Cel­len ko­pie­rer så kro­mo­so­me­ne sine og for­dob­ler meng­den DNA. Der­et­ter ven­ter den på at de ytre for­hol­de­ne til­si­er at nes­te fase kan be­gyn­ne.

Un­der mitosen ned­bry­tes mem­bra­nen som om­rin­ger kjer­nen, og kro­mo­so­me­ne blott­leg­ges. Dis­se trek­kes så mot hver sin ende av cel­lens av spin­de­l­ap­pa­ra­ter. En ny kjer­nemem­bran dan­ner seg så rundt kro­mo­so­me­ne, på beg­ge si­der av cel­len. Un­der cy­to­ki­ne­sen de­ler cyto­plas­ma­en seg i to de­ler, og dan­ner der­med to « dat­ter­cel­ler » med hver sin kjer­ne og egne or­ga­nel­ler.

Syk­lu­sen st yres ved å re­gu­le­re en­zy­mer kjent som CAK- er ( Cy­clin­av­hen­gi­ge kina­ser). Dis­se fun­ge­rer som en slags kon­troll­sta­sjon som set­ter i gang en ny fase i celle­de­lin­gen.

Syk­lu­sen til en pro­ka­ryo­tisk cel­le ( uten kjer­ne) er noe an­ner­le­des. Bak­te­ri­er og and­re pro­ka­ryo­ter de­ler seg gjen­nom en pro­sess vi kal­ler bi­nær fi­sjon. De de­ler seg ved å ko­piere gen­ma­te­ria­let sitt, før de for­dob­ler seg i stør­rel­se, for så å dele seg i to. Meio­se er en an­nen t ype celle­de­ling som bru­kes ved kjøn­net re­pro­duk­sjon, i mot­set­ning til ukjøn­net or­ga­nisk pro­duk­sjon av nytt vev.

Te­lo­fase

De to nye kro­mo­som­set­te­ne la­ger grup­per på hver pol og en ny hin­ne for­mes rundt hver, etter­hvert som spin­de­l­ap­pa­ra­te­ne for­svin­ner.

Hvert steg i celle­de­lin­gen er

es­sen­si­elt for alle livs­for­mer.

Cy­to­ki­ne­se

Cyto­plas­ma­en de­ler seg, og to el­ler fle­re søs­ter­cel­ler dan­nes. Mitosen og celle­syk­lu­sen er nå full­ført.

Pro­fase Kro­mo­so­mer trek­ker seg sam­men og blir tyk­ke­re og kor­te­re. Søs­ter­kro­ma­tin dan­nes når kro­mo­so­me­ne re­pro­du­se­rer seg. Pro­meta­fase Celle­mem­bra­nen bry­tes ned, og spin­de­l­ap­pa­ra­te­ne strek­ker seg fra hver side av cel­len. Dis­se fes­ter seg til midt­en...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.